Meclis, İdare’nin 2015 yılı Performans Programını görüştü

28
İmar Komisyonu Başkanı Bazı Şahıslar tarafından Rahatsız edildiğini Meclise sundu!
İmar Komisyonu Başkanı Bazı Şahıslar tarafından Rahatsız edildiğini Meclise sundu!
Mutluer; “Biz böyle aramalardan, tehditlerden korkmayız, yılmayız”
*Kırklareli İl Genel Meclisinin Kasım Ayı 14. Birleşiminde İl Özel İdaresi’nin 2015 Yılı Çalışma ve performans programı görüşüldü. 
*Mecliste söz alan, İmar Komisyonu Başkanı Abdullah Mutluer, Bazı şahıslar tarafından Kapanan Sakızköy Belediyesi’nin yeniden imar edilmesi ve bazı düzenlemeler yapılması konusunda rahatsız edildiğini söylemesi ve yaptığı açıklamalar meclisin gündemine oturdu.
HABER MERKEZİ
İl Genel Meclisi Kasım ayı 14. Birleşimi 20 Kasım Perşembe Günü yapıldı. Meclisin 1. Gündem Maddesi,  “Kırklareli İl Özel İdaresi’nin 2015 Yılı Çalışma ve performans programıydı.” Meclisin Plan ve Bütçe komisyonu Tarafından hazırlanan Rapor, komisyon Başkanı Bora Terzi tarafından Meclise okundu.
Terzi; “ İl Özel İdaresi’nin 2015 Yılı Performans Programı, İl Genel Meclisi’nin 05.11.2014 tarih 265 sayılı kararma istinaden incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz kendi arasında toplanarak 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. ve 31.maddelerine istinaden görüşülmesi gereken, İlimiz Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programını incelemiş, konuya ilişkin olmak üzere Strateji Geliştirme Müdürlüğü yetkililerinden bilgi almıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yönetim araçlarından biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.
Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ve ihtiyaçları yer almaktadır.
*Komisyonun Tespitleri
İl Özel İdaresinin Performans Programını Hazırlayan Plan ve Bütçe Komisyonu, performans programını inceleyerek tespitlerde bulundular. Tespitler; “Temel Politika ve Öncelikler başlığı altında; Kurumsal yapının geliştirilmesi, Kırsal Kalkınma ve Kırsal Altyapı, Tarım, Sosyal Refah, Çevresel ve Mekansal Gelişme, Kültür ve Turizm Politikalarına ilişkin açıklamalara yer verildiği,  Amaç ve Hedefler başlığı altında Misyon ve Vizyon,  temel değerler ve ilkelerimize yer verildiği, Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler başlığı altında performans hedef tablolarına, faaliyet maliyetleri tablolarına yer verildiği görülmüştür.
Ayrıca İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı başlığı altında idarenin performans tablosuna ilişkin açıklamalar yapıldığı toplam bütçe kaynak ihtiyacının 29 milyon Lira olarak belirtildiği görülmüştür.
Komisyonumuz yaptığı bu tespit ve değerlendirmeler ışığı altında Kırklareli İl Özel İdaresi’nin 2015 yılı performans programının Stratejik Plan ve 2015 yılı bütçesi göz önünde bulundurularak, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak hazırlandığı kanaatine varılmıştır.” Dedi.
Okunan Raporu değerlendiren Grup Başkanları, komisyonun çalışmalarını ve sunumunu tebrik etti. Rapor mecliste Oy Birliği ile kabul edildi. 
*Mutluer; “ Biz gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir hayat sunmalıyız”
İl Genel Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Abdullah Mutluer Kapanan Sakızköy Belediyesi’nin İmar Alanları’nın genişletilmesi ve konut yapılması konusunda rahatsız edildiğini meclise sunarak bir açıklama yaptı açılmasında şunları söyledi; “Kapanan Sakızköy Belediyesi, kendi Köy arazileri, içerisinde bir Tarım Alt Bölgesi ve Konut Genişleme Alanı talebinde bulunmuştu. Belediye kapanmadan önce bu alanların yerleri tespit edilmiş. Belediye kapanınca bu Konu İmar Komisyonu olarak bizim önümüze geldi. İl Genel Meclisi İmar Komisyonu’na havale edilmesinin ardından Bizde gidip yerinde incelemelerde bulunduk. Konut alanı ve Tarım Alt Bölgesi olarak tespit edilen o araziler tam bir tarım arazisi mükemmel tarıma elverişli yerler. Köylülerle konuştuk, buralara konut yapılacak diye söyledik, kesinlikle biz böyle bir şey istemiyoruz dediler. Hatta köylüler; “ Konut Alanları’nda yerlerimiz var bu olsa çok iyi fiyata gidecek ama biz istemiyoruz, biz burada ekmeğimizi topraktan çıkartıyoruz onun için istemiyoruz.” Yeni bir yasa ile 1/ 100 bin’lik bölge planı var,  bunların içinde 26 tane madde iptal edildi. Birde 1/ 25 bin’likler var onlarda Kırklareli Merkez İl Çevre düzeni. Bu maddelerin içerisinde; “Alt bölgelerde tarım topraklarının heba edilmesi, yer altı sularına kapalı alanlarda yer altı suyu kullanmaları yüzünden yer altı sularının yok olması” gibi maddeler var. O konut yapılacak alanları yer altı suyuna kapalı bölge ve bu bölge, 1. Sınıf tarım toprağı. Geçenlerde Meclise yetki verildi o iptal edilen 26 Maddeyi biz tekrardan düzenleyeceğiz.  Bazı insanları telaş sardı, bu Maddeler Mecliste düzenlenmeden bazıları cebine paralarını alma telaşında, bazıları Rant sağlama peşindeler. Ben şahsen o tarım topraklarına konut yapılmasına karşıyım. Biz bu tarımla doyuyoruz. Beni zaman zaman bazı şahıslar arıyor ve rahatsız ediyor.  Biz böyle aramalardan, tehditlerden korkmayız, yılmayız da çünkü biz gelecek nesillerimize temiz, düzgün, yaşanılabilir bir hayat, yaşanılabilir bir bölge bırakmalıyız.” (Selçuk Vurucu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here