TAŞINMAZ MALLAR KİRALAMA ÃŽLANI

20
TAŞINMAZ MALLAR KİRALAMA ÎLANI
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİN’DEN
KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
 
Sıra  Taşınmaz  Mh./Köy Pafta  Ada Parsel Yüzölçüm Cinsi   Kira    Niteliği  Tahmin Edilen   Geçici   İhale İhale
 No        No                     No   No    No       (m2)               Süresi  Miktarı   Bedeli (TL)     Teminat  Tarihi Saati
 1       3901010 Camikebir –   77      1    4.688,00  Arsa   6 (altı)  Kantin  32.133,15  2.000,00 22.06.2012 15.00
         1441          Mah.                                        ve kargir  ay    141 m2
                                                                         Hastane      kapalı alan
1-Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 22.06.2012 Cuma günü saat 15:00’da Kırklareli Devlet Hastanesi toplantı odasında, teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- Kiralaması yapılacak taşınmazın Kırklareli Devlet Hastanesi A blok bahçesindeki kantin olup, taşınmazın 6 (altı) aylık tahmini kira bedeli 32.133,15 TL (OtuzikibinyüzotuzüçTürklirasıOnbeşKuruş) ‘dır.
3-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulüne göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)  Geçici Teminatı
b) Tebligat için Türkiye de adres göstermelerini,(yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi-İkametgâh Belgesi-), TC Kimlik numarası, telefon ve fax numaraları;
c) Teklif vermeye yetkili olduğu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküler; 
d)Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
-Gerçek kişilerin Noter tasdikli imza beyannamesi;
– Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
f) Sunulacak bütün belgelerin aslı veya noter tasdikli suretinin olması gerekmektedir.
4-İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Kırklareli Devlet Hastanesinde ücretsiz görülebilir ve 50.00-TL bedel ile temin edilebilir.
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- İhaleye çıkartılan taşınmazın kira bedeli üzerinden kanuni oranda KDV tahsil edilecektir. Her türlü vergi, resim, harç vb. kiracıya aittir.
8-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9-İhale ilanı http://www.kirklarelidh.com/ adresinde görülebilir.
10- Yazılı Teklif Mektupları 15.06.1984, 84/8213 nolu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 31. maddesine göre hazırlanarak ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Devlet Hastanesi İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. İlan olunur.
 
 Op.Dr. Ceylan YOLDAŞ
KBB Uzmanı
   Başhekim
SAYI:243                                             (B.İ.B.)           11.06.2012-15.06.2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here