Silikozis Hastaları’na SGK’dan yeni haklar

9
6111 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Kanun” 25.2.2011
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HABER MERKEZİ

Kırklareli Ssoyla Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada söz konusu Kanunla 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna” bir geçici madde eklenerek Silikozis Hastaları için bazı haklar getirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Yeni düzenleme ile sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve Silikozis Hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca karar verilen kişilere Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanması imkanı getirilmiştir.
Silikozis Hastaları’nın iş ve işlemlerine dair Kurumca hazırlanan 2011/27 sayılı Genelge 15.3.2011 tarihinde yayımlanmıştır. Buna göre kapsama giren Silikozis Hastaları’nın en geç 24 Mayıs 2011 tarihine kadar kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bu müracaat üzerine hastalar, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine, Meslek Hastalıkları Hastanelerine veya Devlet Üniversiteleri Hastanelerine sevkedileceklerdir.
Bu itibarla Silikozis Hastaları’nın en geç 24 Mayıs 2011 tarihine kadar ilk olarak kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri’ne müracaat etmeleri, bunlara müracaat etmeden doğrudan hastanelere başvurmamaları gerekmektedir.
Başvuru sahiplerinin meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti ve kontrolüne ilişkin sağlık kurulu raporu çıkarılması amacıyla yapacakları harcamalar Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin ayrıca hastanelere herhangi bir ödeme yapmamaları gerekmektedir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here