KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SON DEPOLARINDA ORMAN EMVALİNİN İSTİF TASNİF İŞİ

29
KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SON DEPOLARINDA ORMAN EMVALİNİN İSTİF TASNİF İŞİ 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SON DEPOLARINDA ORMAN EMVALİNİN İSTİF TASNİF İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   : 2013/7759
1- İdarenin
a) Adresi   : Karakaş Mah. Edirne Yolu Üzeri No:1 39020 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRK-     LARELİ
b) Telefon ve faks numarası   : 2882142945 – 2882143068
c) Elektronik Posta Adresi   : kirklareliisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet 
adresi
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı   : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik     Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şart     nameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   : KIRKLARELİ İLİ MERKEZ İLÇESİ DEREKÖY GÜMÜŞALAN ORMAN                 DEPOSU, PINARHİSAR İLÇESİ KURUDERE KÖYÜ KURUDERE ORMAN     DEPOSU, KOFÇAZ İLÇESİ KOFÇAZ ORMAN DEPOSU
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 01.03.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT TOPLANTI SALO-     NU
b) Tarihi ve saati   : 12.02.2013 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
YÜKLENİCİ HER DEPO İÇİN EN AZ BİR TANE 2004 VEYA DAHA ÜST MODEL İSTİFLEYİCİ ELEMANLI MA-KİNE BULUNDURMAK ZORUNDADIR. (İstifleyici ekipmanlı makineler kendi malı olması halinde faturası veya demirbaş defterinde kayıtlı olduğuna dair noter onaylı tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu, makineler kiralama yoluyla temin edilecekse 2013 yılı sonuna kadar ge-çerli noter onaylı kira sözleşmesi sözleşme kapsamında İdareye sunulacaktır.)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. ORMANİÇİ VEYA ORMAN DIŞI DEPOLARDA ORMAN EMVALİ İSTİF TASNİF VEYA YÜKLEME İŞİ 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı KIRKLARELİ ORMAN İŞ-LETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT MAKİNE İKMAL SERVİSİ (Cemal ÖZTÜRK) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-dirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1.KAT MAKİNE İKMAL SERVİSİ (Cemal ÖZTÜRK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-sıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-den birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI:30                                                          (B.İ.B.)                                                        30.01.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here