Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ağustos Ayı Toplantılarında alınan kararlar açıklandı

12
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 01-08 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan toplantılarında alınan kararların özetleri şu şekilde açıklandı:


HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 01-08 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan toplantılarında alınan kararların özetleri şu şekilde açıklandı:
“* 01 Ağustos 2013 Perşembe
İl Genel Meclisinin 01 Ağustos 2013 Perşembe günü 1. Birleşimi’ne ait gündemin 7-8 ve 9. maddelerinde açıklanan konular ile ilgili komisyon çalışmaları devam ettiğinden, Ağustos Ayı gündeminden çıkarılarak Eylül Ayı gündeminde görüşülmesine, "oybirliğiyle" karar verildi. Köylere ait Aydınlatma Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması’nın imzalamak üzere, Merkez İlçede İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne, diğer İlçelerimizde Kaymakamlıklara yetki verilmesi teklifinin incelenmek üzere "Plan ve Bütçe Komisyonu’na" havalesine, hazırlanacak olan raporun Eylül ayı toplantısında görüşülmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.
* 02 Ağustos 2013 Cuma
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. ve 10. maddesi ile 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı Uygulama hükümlerinin ilgili maddeleri gereğince, İlimiz Merkez İlçe Kapaklı Köyü 114 ada, 48 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Salim Aras tarafından kurulacak "Rekreasyon alam ve Kır Lokantası" için hazırlanan 115000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 111000 Ölçekli Uygulama İmar Planları’nın ve Plan Raporları’nın onaylanmasına, "oybirliğiyle" karar verildi. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesi (L) bendi ve 10106/2007 tarih ve 26548 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesi ve geçici 2.maddesi gereğince, İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda, "İş Makine Şöförü" olarak görev yapan Şener Durmaz’ın 14/0712013 (mesai bitimi), tarihinden, "İşçi" olarak görev yapan Atiye Ersu’nun 19/07/2013 (mesai bitimi) tarihinden itibaren emekliye ayrılmalarından dolayı kadrolarının iptal edilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından bağışlanan 6 milyon TL ödeneğin, Lüleburgaz İlçesinde 24 Derslikli Kız Meslek Lisesi Binası yapımında kullanılmak üzere kabul edilmesi teklifinin, incelenmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesini; hazırlanacak olan raporun Ekim Ayı’nda görüşülmesini, "oybirliğiyle" karar verildi. İlimiz Merkez İlçesi Deveçatağı Köyü 2871 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Rumeli Hayvancılık Tarım Gıda ve Enerji Paz. San. Tic. Ltd. Şirketince "Süt ve Besi Tesisi" kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plammn onaylanması talebinin incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonuna" havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında değerlendirilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz Vize İlçesi 02108/2013 Müsellim Köyü Muhtarlığı’nın köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.
* 05 Ağustos 2013 Pazartesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. ve 10.maddesi ile 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl çevre Düzeni Planı Uygulama hükümlerinin ilgili maddeleri gereğince, İlimiz Pınarhisar İlçesi Poyralı Köyü Karadere mevkiinde, 3407 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Küçükbaş Besi Hayvancılığı" tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Raporlarınınonaylanmasına, "oybirliğiyle" karar verildi. Kırklareli İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım Programı taslağının geneli hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, "oybirliğiyle" karar verildi. Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından; il Sağlık Müdürlüğü, il Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin 2014 Yılı yatırımları üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda düzenlenen raporun Meclisimizce değerlendirilmesi ve oylanması neticesinde, raporda belirtilen projelerin İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı’na alınmasına, "oybirliğiyle" karar verildi. Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından 2014 Yılı yatırım ve çalışma programı taslağında İl Özel İdaresi Hizmet Birimlerinden Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün yatırım teklifleri üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda düzenlenen raporun Meclisimizce değerlendirilmesi ve oylanması neticesinde, raporda belirtilen projelerin İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı’na alınmasına "oybirliğiyle" karar verildi.
* 06 Ağustos 2013 Salı
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin İçişleri
Bakanlığı’nın 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgesi’nin 4. Maddesi gereğince, 5. Derece Şehir Plancısı ve 5. Derece Fizikçi kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle 2013 Yılında çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan sözleşmeli personellere ödenecek aylık net ücretlerin; Temmuz ayında uygulanan %4 artış ilave edilmek suretiyle, 1 adet 5. Derece Şehir Plancısı kadrosu için 2.190,00 x %4 (90.00) = 2.280,00 TL, 1 adet 5. derece Fizikçi kadrosu için 1.825,00 x %4 (75.00) = 1.900,00 TL, olarak belirlenmesine, "oybirliğiyle" karar verildi. 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9/b maddesi ve İl Özel İdareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin Yönetmeliğin ILmaddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 03.08.2007 tarih ve 112 sayılı kararı ile ihdas edilen İdaremizde görev yapan sözleşmeli personellerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince memur kadrosuna atanması işlemlerine esas olmak üzere ekte gönderilen III Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli’nde açıklandığı gibi; 1. derece 1 adet Avukat kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5. derece Avukat, 1. derece 1 adet Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5. derece Mimar, 3. derece 4 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 4 adet 5. derece Mühendis, 1. derece 1 adet Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5. derece Şehir Plancısı, 7. derece 1 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5. derece Tekniker kadrosu olarak Dolu Kadro Derece Değişikliğinin yapılmasına, "oybirliğiyle" karar verildi. Bilgi İşlem Müdürlüğünün personel ihtiyacım karşılamak amacıyla, daha önce ihdas edilen 7. ve 9. Dereceden 1’er adet Kontrol Memuru kadrosunun iptal edilerek, GİH sınıfından 1. Dereceli 2 adet Çözümleyici kadrosu ihdas edilmesine ilişkin boş kadro değişikliğinin yapılması ile ödenecek ücretin belirlenmesi teklifinin incelenmek üzere İl Genel Meclisinin 0510712013 tarih ve 184 sayılı kararına istinaden kurulan "Özel Komisyon"a havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun 07/08/2013 günlü Meclis Toplantısı’nda sunulmasına "oybirliğiyle" karar verildi.
* 07 Ağustos 2013 Çarşamba
Meclisimizce yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesi ve İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, 7. dereceden 1 adet ve 9. dereceden 1 adet olmak üzere, toplam iki adet "Kontrol Memuru" kadrosunun iptal edilerek, yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1. dereceli 2 adet "Çözümleyici" kadrosu ihdas edilmesine ilişkin boş kadro değişikliğinin yapılmasına, Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın 31.10.2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgesinin 4. Maddesi gereğince, ihdas edilecek 1. dereceli iki adet "Çözümleyici" kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle, 2013 yılında çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan iki sözleşme li personele ödenecek aylık net ücretlerin tavan ücret olan 1.784,00 TL olarak belirlenmesine, "oybirliğiyle" karar verildi. İl Özel İdaresine alınan personelle ilgili inceleme yapılması hakkında Özel Komisyon tarafından hazırlanan raporun kabulüne, raporda belirtildiği gibi Özel İdareden ücretlerini alan ancak başka kurumlarda çalışan personelin en verimli şekilde çalıştırılması ve bu çalışmaların ivedilikle yapılmasının sağlanmasına, "oybirliğiyle" karar verildi. İl Genel Meclisi’nin 05104/2013 tarih ve 114 sayılı kararı ile meclis ve encümen kararlarını izleme yetkisi verilen Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu tarafından, Demirköy İlçesi İğneada Limanköy mevkiinde bulunan tesislerin son durumunun incelenmesi uygun görülmüştür. Bu doğrultuda, Komisyon tarafından yapılan incelemeler sonucu düzenlenen rapor sunuldu. Meclisimizce yapılan değerlendirilme ve oylama neticesinde; İl Özel İdaresince Özelleştirme İdaresinden satın alınan 2 katlı, 8 ünite, kamelya ve bekçi kulübesinden oluşan yerler konusundaki hakların hukuk çerçevesinde aranmasına, "oybirliğiyle" karar verildi. Eğitim Komisyonu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2014 Yılı yatırımları üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda düzenlenen raporun Meclisimizce değerlendirilmesi ve oylanması neticesinde, raporda belirtilen projelerin İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınmasına, "oybirliğiyle" karar verildi. Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 2014 Yılı yatırımları üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda düzenlenen raporun Meclisimizce değerlendirilmesi ve oylanması neticesinde, raporda belirtilen projelerin İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınmasına “oybirliğiyle” karar verildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Atatürk Toprak Su ve Tarımsal 07/08/2013 204 Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nün 2014 Yılı yatırım teklifleri üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda düzenlenen raporun Mec1isimizce değerlendirilmesi ve oylanması neticesinde, raporda belirtilen projelerin İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınmasına, "oybirliğiyle" karar verildi. İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 2014 Yılı yatırımları üzerinde yapılan 07/08/2013 205 incelemeler doğrultusunda düzenlenen raporun Mec1isimizce değerlendirilmesi ve oylanması neticesinde, raporda belirtilen projelerin İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınmasına, "oybirhğiyle" karar verildi. İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 2014 Yılı yatırımları hakkında düzenlenen
07/08/2013 206 raporun Mec1isimizce değerlendirilmesi ve oylanması neticesinde, raporda belirtilen projelerin İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınmasına, "oybirliğiyle" karar verildi. Tarım Komisyonu tarafından, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2014 Yılı yatırımları üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda düzenlenen raporda; İl Müdürlüğünün teklifleri olan II adet proje değerlendirilmiştir. Geçimini
07/08/2013 207 tarımdan sağlayan ilimizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için bu projelerin çok gerekli olduğuna kanaat getirilmiştir. Ancak bu projelerin 10 adedinin Özel İdare bütçesinden karşılanmasının imkansızlığı görülerek, Merkez İlçe Tarım Kireci Uygulama Projesi’nin, asitlik oranının çok yüksek olduğu Merkez ilçe tarım topraklarının ıslahı için bir an önce hayata geçirilmesi için İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınmasına, "oybirliğiyle" karar verildi.” (Savaş Eskici)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here