*“Vatandaşlarımızı getirilen bu kapsamlı yapılandırma imkânından faydalanmaya çağırıyoruz.”

21
*“6111 yasa ile sağlanan yapılandırma uygulaması ile Kırklareli’deki tüm
kesimlere ulaşmak istiyoruz. İl merkezi ve ilçe merkezinde yapacağımız
toplantılar ile bu çalışmanın vatandaşa getireceği artı ve imkânları
bizzat vatandaşa anlatacağız.”

HABER MERKEZİ
Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet Bayram kamuoyunda torba kanun diye bilinen ve 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun uygulamaları hakkında bir basın açıklaması yaptı. Gerçekleşen toplantıya Kırklareli İl Müdür Yardımcısı Şerafettin Fide, Şef Cengiz Uzun, Şef Süleyman Özay, Kontrol Memuru Oğuz Özdil ve basın mensupları katıldı.
yasanın sigortalılar ile işverenlere birçok iyileştirmelerin yanı sıra geçen yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkede de yaşanan küresel krizden dolayı sigortalı ve işverenlerin borçlarını ödemede düştükleri sıkıntıları giderme, tıkanan kamu alacaklarının tahsilinin kolaylaştırılmasına yönelik imkanları getirmekte olduğunu belirten Müdür Bayram; “Vatandaşlarımızı getirilen bu kapsamlı yapılandırma imkanından faydalanmaya çağırıyoruz.” dedi.
“Cumhuriyet tarihinin en büyük af yasası olan bu uygulamanın toplumun tüm kesiminde gerekli ilgiyi görmesi içim Kurum olarak seminerler, duyurular, afiş ve bilboard çalışmaları, standlar, sivil toplum örgütleri ve işveren ziyaretleri, radyo programları vb. gibi çalışmalar etkin biçimde yapılacaktır. Bu faaliyetlerle ilgili programımız hakkında basınımız sıklıkla bilgilendirilecektir.” şeklinde konuşan Mehmet Bayram, bu çalışmalarımızla Kırklareli’de ödeme güçlüğünden dolayı faaliyetlerini devam ettirmekte güçlük çeken işverenlerle, sigortalıların sıkıntılarını gidererek onların önlerini açma noktasında maksimum sonuç alma amacında olduklarını vurguladı.
İl ve ilçelerimizde oluşturdukları ekiplerle bu süreci etkin sürdürmek için gerekli çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Müdür Bayram, yapacakları çalışmalarla il genelinde yasanın amaçladığı hedefe ulaşacaklarına olan inançlarının tam olduğunu kaydetti.
6111 sayılı yasanın borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleriyle ilgili ana başlıklarını anlatan Müdür Bayram şunları kaydetti;
“Yapılandırma kapsamına giren borç türleri; 25/2/2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş 2010 Kasım ve önceki aylara ait olan; Sigorta primi, Emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek, karşılık ve primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, 2925 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların sigorta primi, Yeniden yapılandırma kanunu uyarınca yapılan başvuru tarihi itibarıyla ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4 (b) kapsamında çalışılmaya başlanması nedeniyle 2/5/2011 tarihinden önce tescilleri yapıldığı halde 25/2/2011 tarihi itibariyle ödenmemiş SGDP alacaklarından 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olanlar, 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları, 31/12/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup en geç 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilerek tahakkuk etmiş idari para cezası alacakları Mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde beş yılı aşan prim borçları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim alacakları, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup, 25/2/2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde aynı tarih itibariyle ödenmemiş damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları Kurumumuz mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan ve vadesi 31/12/2010 tarihi itibarıyla geldiği halde, 25/2/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kira alacakları, İşverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından 2/5/2011 tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar, Kurumumuz tarafından 2/5/2011 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar, ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını oluşturmaktadır 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılacaktır.
Ayrıca; Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait olan şirketlerin, 31/12/2004 tarihi itibariyle Kurumumuza olan uzlaşma kapsamı dışındaki diğer borçları 6111 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde,yeniden yapılandırılacaktır.
Uzlaşma kapsamına giren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmış olan belediyelerin, bağlı kuruluşların ve bunlara ait şirketlerin, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, SSK Tablo 2a’nın kontrol edilerek gerek uzlaşma kapsamındaki dönemlere ilişkin olduğu halde 31/12/2004 tarihinden sonra tahakkuk etmiş olması nedeniyle uzlaşma kapsamına alınmamış olan borçları, gerekse uzlaşma kapsamı dışında olmakla birlikte bu Kanun kapsamına giren borçları, 6111 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenecektir.
İşverenlerimizle sigortalılarımızın 6111 sayılı Kanunda öngörülen hükümlerden yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Dolayısıyla, kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış veya Kanun yoluna başvurmuş olan borçluların yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilmeleri için açılmış davalardan feragat ettiklerine dair örneği Ek:6’da yer alan dilekçeyi işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine vermeleri gerekmektedir.”
Bir İşverenin yapılandırmadan nasıl yaralanacağını örnekle açıklayan Müdür Bayram şunları kaydetti;
“Sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihten bu Kanunun yayınlandığı 25/2/2011 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamından vazgeçilecektir.
Örnek 1- Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan (A) Limited Şirketinin, sigorta primi borç türü yönünden kapsama giren ve 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının;
Alacağın
Dönemi    Alacak Aslı
(TL)    24/2/2011 Tarihi İtibariyle Gecikme Cezası/Zammı (TL)    Toplam
(TL)
1993/Kasım    85,00     3.596,77    3.681,77
1997/Mayıs    250,00    6.335,90    6.585,90
2001/Şubat    685,00    6.689,31    7.374,31
2003/Temmuz    1.750,00    4.178,89    5.928,89
2005/Mayıs    3.512,00    4.919,29    8.431,29
2006/Aralık    4.786,00    4.127,67    8.913,67
2007/Haziran    5.368,00    3.786,07    9.154,07
2009/Mart    5.487,00    1.520,25    7.007,25
2010/Kasım    6.384,00    329,57    6.713,57
Genel Toplam    28.307,00    35.483,72    63.790,72
şeklinde olduğu varsayıldığında, bahse konu işverenin yapılandırılacak borcu aşağıdaki şekilde olacaktır.
Alacağın
Dönemi    Alacak Aslı
(TL)    24/2/2011 tarihi itibariyle TEFE/ÜFE (TL)    Toplam
(TL)
1993/Kasım    85,00     482,97    567,97
1997/Mayıs    250,00    808,75    1.058,75
2001/Şubat    685,00    1.033,65    1.718,65
2003/Temmuz    1.750,00    1.090,22    2.840,22
2005/Mayıs    3.512,00    1.559,61    5.071,61
2006/Aralık    4.786,00    1.558,70    6.344,70
2007/Haziran    5.368,00    1.583,99    6.951,99
2009/Mart    5.487,00    893,72    6.380,72
2010/Kasım    6.384,00    271,19    6.655,19
Genel Toplam    28.307,00    9.282,80    37.589,80

Dolayısıyla bahse konu işverenin, 28.307,00 TL alacak aslı ile 9.282,80 TL TEFE/ÜFE tutarı olmak üzere, yapılandırılan 37.589,80 TL tutarındaki borcunu peşin olarak veya ilgili katsayıya göre hesaplanacak taksitlendirme farkı ile birlikte taksitler halinde tam olarak ödemesi durumunda, 35.483,72 TL (reel olarak; 35.483,72 – 9.282,80 = 26.200,92 TL) tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.”
*Son başvuru 2 Mayıs 2011 tarihinde sona erecek
Müdür Bayram, yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini belirterek başvuruların yeri ve şekli ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
“Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, aksine bir düzenleme olmadıkça en geç 2/5/2011 tarihine kadar başvurularını yapabilirler. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Kurumumuzca hazırlanan başvuru formunu doldurmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için, örneği Kurumumuzca hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,
a) Emekli keseneği ve kurum karşılığına ilişkin prim borçları için, örneği Kurumumuzca hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle, Kesenek Bilgi Sisteminden e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına
b) İşyeri bildirgesi ile emekli keseneği, kurum karşılığı ve sigorta primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma süresi içinde verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası alacakları için, örneği Kurumumuzca hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle Kesenek Bilgi Sisteminden e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine
c) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim alacakları ile bu belgelerin süresi içinde Kuruma verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası alacakları için, örneği Kurumumuzca hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına
Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları için yapılacak
başvurular, sigortalının, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre faklılık arz etmekte olup;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların;
a.1) 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek:1/f’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine
a.2) 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek:1/g’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden herhangi birine
a.3) 1/10/2008 tarihinden önce başlayıp bu tarihten sonra da devam eden SGDP borçları için, örneği Ek-1/f ve Ek-1/g’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine
b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yine 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan/devam eden sigortalıların, örneği Kurumca hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine
c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların;
c.1) 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek:1/f’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine
c.2) 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek:1/h’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına
İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları için örneği Ek:1/ı’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla en son isteğe bağlı sigorta veya topluluk sigortası priminin ödendiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,
2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılara ilişkin prim alacakları için örneği Kurumca hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla tarım sigortası priminin ödendiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, Kira alacakları için, örneği Kurumca hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla kiraya verilen taşınmazın bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,
İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulunulan borçlar için örneği Ek:1/l’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,
Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar için;
a) Örneği Kurumca hazırlanan yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı borçlunun ikametgahının bulunduğu, (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı da sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,
b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı ise örneği Kurumca hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.” (konu ile ilgili bilgilerin devamını yarınki gazetemizde bulabilirsiniz)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.