Trakya Süt Sanayicileri Derneği kuruldu

29
Trakya’da faaliyet gösteren orta ve küçük kapasiteli süt işletmecilerinin bir araya gelerek kurdukları “Trakya Süt Sanayicileri Derneği (TRASÜD)”nin merkezi Kırklareli’de bulunuyor.
HABER MERKEZİ
 
Dernek Başkanı Ali Özdeniz yeni kurulan ve Trakya genelinde faaliyet gösteren orta ve küçük kapasiteli süt işletmecilerini bir çatı altında toplamayı amaçladıkları derneğin faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“Derneğimizin kuruluş amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak; Süt ve Süt Ürünleri sektörünün temsilcileri olan sanayicileri ve ham madde üreticilerini bir çatı altında toplayarak, aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve iş birliğini geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak; Süt sanayicilerinin son tüketiciler ile iletişim içinde  bulunmak suretiyle bilgi edinmelerine, ürünleri tanıma ve kullanmalarında üretici ve tüketici bilinçlendirilmesinde yardımcı olmak; sanayi, ticari ve sosyo-ekonomik ilerlemeye yönelik bilgi, teknoloji ve sermaye koordinasyonunu sağlamak ve öncelikli olarak ancak sınırlı olmamak kaydı ile Süt ve Süt Ürünleri sektörünün daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. 
Derneğimizin faaliyet alanları; Türkiye içerisinde faaliyet gösteren Türk ve yabancı Süt ve Süt Ürünleri üreticilerine ve sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, ülke hayvancılığının gelişmesine, halk  sağlığına uygun ve dünya pazarlarında kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet gücü üstün mamul üretimi hedefinin gerçekleştirilmesine, ülke içinde artan üretime yeterli talep yaratılmasına ve dış pazarlarda ihracat imkânları oluşturulmasına katkıda bulunmak, iç piyasada ve üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak. Türkiye ekonomisini geliştirmek ve Süt ve Süt Ürünleri sanayicilerini, bu konuda uzman meslek, bilim ve iş adamlarını bir araya getirerek, ülke ekonomisine faydalı çalışmalarda bulunmak için örgütlemek. Süt ve Süt Ürünleri üretiminde kullanılan ana ve yardımcı maddeler ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyetleri, gelişmeleri ve yasal mevzuatı izler, bu konularda üyeleri bilgilendirir, üyelerinin ve temsil ettikleri kuruluşların yasal mevzuata uyumları için yönlendirici olmak. Serbest piyasa şartlarına uygun olarak sanayicilerin ülke ekonomisinin gelişmesi için faaliyet göstermelerini teşvik etmek. Süt ve Süt Ürünleri ve ilgili yan ürünler piyasasının düzenli, güvenilir ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine yönelik çalışmalar yapar. Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması için her türlü medyadan faydalanır; toplantılar, seminerler, kurslar, konferanslar, kongreler, basın toplantıları düzenler; bülten, dergi veya yayın organlarının basım ve dağıtımını yapmak. Süt ve Süt Ürünleri üretiminin yapısını, mevcut durumunu ortaya koyarak, çalışan üretim tesislerinin ve müştemilatının envanter ve kapasite çalışmalarını yaparak sektörle ilgili bilgi bankası oluşturur. Üyelerinin mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla, yurt içi ve yurt dışında inceleme gezileri, fuar, sergi, seminer ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirir veya başka bir dernek, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek bu tür organizasyonlara katılmak, iş birliği yapmak hususunda üyelerini bilgilendirir. İç piyasalarda ham madde fiyat hareketlerini belirten bilgileri toplamak bu hususlarda ilgili rapor, dergi ve neşriyatı takip ederek uygulama ile ilgili prensip kararlarını tespit etmek. Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara katılmak, bu çalışmalarda elde edilen bilgilere dayalı prensipler oluşturmak ve bu bağlamda dernek üyesi sanayicileri bilinçlendirmek ve bu yöndeki uygulamaların özendirilmesini sağlamak. Süt ve Süt Ürünlerinin; depolama, dağıtım, tüketiciye intikali, maliyet ve satış fiyatlarının tespiti ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, resmi makamlarca yapılacak çalışmaların ve alınacak kararların, üyelerin zararına olmaması için tedbirler almak ve bu hususlarda ilgili makamları uyarmak.  İlgili komitelerde Süt ve Süt Ürünü üreticilerinin temsil edilmesini sağlamak üzere girişimlerde bulunmaktır.”
Trakya Süt Sanayicileri Derneği’nin (TRASÜD) Geçici Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan Ali Özdeniz, Sayman Fehmi Aksal, Yazman Doruk Yardımcı, Üyeler; Sebahattin Karalar, Tevfik Yamanoğlu, Murat Yalçın, Osman Kaya, Ahmet Önüst. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here