TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1. BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6
ihale ilanı

 

(Edirne-Havsa) Ayr-Kırklareli Devlet Yolunun Km:0+000-1+880,
Km:13+000-15+500 İle Km:42+ 500-47+507,63 Arası Kesimlerinde Toprak İşleri,
Sanat Yapıları, Üstyapı (Pmat, Pmt Ve İdare Malı Bitüm İle Bsk) Ve Çeşitli
İşler İkmal İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-maktadır.

İhale Kayıt Numarası                     :
2015/73238

1- İdarenin

a) Adresi                                             :
Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞIT-HANE /İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2123121700 – 2123127412

c) Elektronik Posta Adresi           :
bol01@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : Takriben 9,4 kilometre uzunluğundaki yolda birim fiyat
teklif cetve-linde belirtilen cins ve miktarlarda toprak işleri, sanat
yapıları, üstyapı ve çeşitli işler yapım işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              :
020-02 Yolunda KM:0+000-1+880, KM:13+000-15+500 (KIRKLAR-ELİ) ve 020-01 Yolunda
KM:42+500-47+507,63 (EDİRNE) arası kesimde

c) İşe başlama tarihi                       :
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak
işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                      :
Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2. Kat Hamidiye Mah.
Kemerburgaz Cad. 34408-Kağıthane/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                              :
13.07.2015-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile
yeterlik değerlendirmesinde uygulana-cak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar O-dası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret
ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza
Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel
kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-zel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgile-rin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici
çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere
sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-sinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da
ser-best muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere istekli
tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren
banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da
birden fazla banka referans mektubu su-nulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait
yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl
sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma
zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma
zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını
göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen
belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az
0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15
olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının
0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda
sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belge-lerini sunabilirler. Bu
takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait,
aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işleri-nin parasal tutarını
gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25’inden,
taahhüt altında devam eden yapım işlerinin ger-çekleştirilen kısmının veya
bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin %15’in-
den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için
sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere
birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu
takdir-de, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında
taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve
benzer işlere denk sayılacak mühen-dislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer
işlere dair tebliğde yer alan A/V grubu iş-ler benzer iş olarak kabul
edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği’dir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte
fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak be-lirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer
nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı
sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP=(TFminx70)/TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif
edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan
üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik
değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No               İş Kalemi No                                      Puanı

25                                                                          BSK/M                                                 7

24                                                                          PMT                                                     5

6                                                                            KAZI
NAKLİYELERİ                           5

23                                                                          PMAT                                                  4

12                                                                          KGM/16.122/K-H-A                       2

14                                                                          KGM/16.132/K-H                            2

26                                                                          ÖZEL
OTOKORKULUK-1                2

1                                                                            KAZI
İŞLERİ                                        2

20                                                                          KGM/23.015/K-A                            1

TOPLAM                                                                                                                           30

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen
fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık
maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70-%130 aralı-ğında
(%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda
yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %70-%130 aralığı
dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik
değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer
nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş
teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif
bedeli;

FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak
değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar
dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait
teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.400
TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü (İhaleler
Başmühendisliği) 2. Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408-Kağıthane/İSTANBUL
adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 1.
Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2. Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz
Cad. 34408-Kağıthane/İSTANBUL adresine elden teslim edi-lebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile
bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun
38’inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SAYI:350                                                                    B.İ.B.                                                                  20.06.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.