TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI KIRKLARELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ (İZALE-İ SUYU SATIŞ MEMURLUĞU)NDEN

57
TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI KIRKLARELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ (İZALE-İ SUYU SATIŞ MEMURLUĞU)NDEN
DOSYA NO:2012/52 Satış
Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri.
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez deSirmencik kövü köv içi mevkii 1508 Parsel savılı 1420 M2 miktarlı arsa
NİTELİKLERİ…. : Boş arsa durumundadır
İMAR DURUMU : Köy verlesim alanı içindedir.
KIYMETİ : 21.300,00 YTL
Birinci Satış günü : 25/06/2013 10,00 – 10,10 Saatleri arasında 
İkinci Satış günü : 22/07/2013 10,00 – 10,10 Saatleri arasında
Kırklareli Adliyesi Giriş kat zemin salonunda Adresinde
1)- Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar var-sa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı iie ihaie olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50’sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüç.ıanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2)- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,5 ihale damga resmi, KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 YTL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi satıcı(borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3)- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.
4)- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatınr.amak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul  olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5)- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde iste-yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6)- Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve mUnderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(1c. İfl. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No.: 27
Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir.
     14/05/2013
Mustafa ÇAKMAK
İcra Müdürü 30376
     Mühür-İmza
SAYI:258                                                         (B.İ.B.)                                                      17.05.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here