“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti alan üreticilere desteklenecek”

5
* Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti alan üreticilere destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.


HABER MERKEZİ
18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 8/9/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 28/4/2010 tarih ve 27565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2010/299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 27/05/2010 tarih ve 27593 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Kırklareli Tarım Müdürü Erdinç Yazıcı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ doğrultusunda, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti alan üreticilere destekleme ödemesi yapılacağı belirterek şunları kaydetti:
“Ülkemizin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi’nin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, Tarımsal Danışmanlık Hizmeti satın alan tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan bu Tebliğ, destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki kriterlere sahip olmalıdır.
a) Çifti kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,
b) Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,
1) Örtü altında en az 3 dekar,
2) Bağ-Bahçe de  en az 10 dekar,
3) Tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak,
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve  küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana,
5) En az 50 adet arı kolonisine, 
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmalıdır.
Yönetmelik ve uygulama esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran tarımsal işletmelere 500,00 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.
Tarımsal işletmelerden istenecek belgeler aşağıda sıralanmıştır.
a) Başvuru formu ve taahhütname  (Ek-1) ile tarımsal işletme bilgileri formu (Ek 2). Bu formlar Tebliğin 7 nci madde 1 inci fıkrada belirtilen kayıt sistemlerine uygun olarak doldurulur. Tarımsal işletme bilgileri formu (Ek 2), kayıt sisteminde yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak onay makamınca onaylanır.
b) Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,
c) Tarımsal işletme bilgileri formunun (Ek-2), onaylanmaması durumunda, tarımsal işletmeden, aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.
1) İl/İlçe Müdürlüğü onaylı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi,
2) AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi) Belgesi,
3) Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi,
4) Hayvan Pasaportlarının veya listelerinin İl/İlçe Müdürlüğü onaylı sureti,
5) Koyun/Keçi Kayıt Sistemi’nden alınan belge/liste.
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi veya kuruluşlar tarafından son başvuru tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne verilecek liste (EK-3), fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu.
TYDD’den faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederle
Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,
ç) Serbest tarım danışmanları.
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğinden;
1) Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmayan tarımsal işletmeler,
2) Bu Tebliğde  istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvurmayanlar,
3) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,
4) Kamu tüzel kişileri,
5) ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerde TYDD’ne müracaat edenler,
6) Tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olanlar, men edildiği süre boyunca,
7) Tarımsal danışmanlık hizmet  faturası veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu verilmeyen ve tutarı TYDD miktarından daha az olan tarımsal işletmeler, TYDD’den yararlanamayacaktır.” (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here