T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

24
Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Taşınmaz Mallar Kiralama İlanı

KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No Mh./Köy Pafta No Ada No Parsel No Yüz ölçümü (M2) Cinsi Kira Süresi Niteliği Tahmin Edilen İlk
Yıl Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Miktarı

1
39010112422
Camikebir Man.

21 L.IIl.d /16
76
21
4813
82. Yıl Devlet Hastanesi
2 (İki) Yıl
27 m2 kapalı, 304 m2 açık ve 99 m2’lik kamelya alanı olmak üzere toplam 430 m2
28.700,73 TL
4.300,00 TL
18.03.2014
9.30
1-Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kırklareli Devlet Hastanesi B Blok kantin için 18.03.2014 Salı günü saat 9.30’da Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği toplantı salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 13. Maddesine istinaden oluşturulan komisyonca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa faks numarası,
b)  Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c) Adli sicil kaydının olup olmadığını gösterir Adli Sicil Raporunu (Tüzel kişilerde tüm ortaklar için),
d)   Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi ( Tüzel kişilerde tüm ortaklar için ),
e)   Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzu ( Nakit teminat bedelleri Genel Sekreterliğimizin Kırklareli Halkbankası Şubesindeki IBAN TR 35 0001 2009 5520 0016 000068 numaralı hesabına yatırılacaktır.) ya da banka teminat mektubu,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g)   Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri),
h) İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını idareden satın almaları ve doküman alındı belgeleri,
ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar Karakaş Mah. Hastane Cad. No:9 Merkez/KIRKLARELİ adresinde bulunan Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
3-İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Biriminde ücretsiz görülebilir ve 50.00-TL bedel ile temin edilebilir. (IBAN TR 35 0001 2009 5520 0016 000068 )
4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve 38″nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
5-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Uzm.Dr.Şenel AKGOZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.