T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 55’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KIRKLARELİ

638
STOK SEVİYE TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

T.C.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

55’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

KIRKLARELİ

STOK SEVİYE TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI 4734 sayılı Kamu
ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2014
/127425

1- İdarenin

a) Adresi: PINARHİSAR YOLU ÜZERİ 2’NCİ KM. MERKEZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası: 2882142933-2882141565

c) Elektronik Posta Adresi: 55tugihkom@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 55’İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI VE
KÖP.TB.K.LIĞI HİZMET BİRLİKLERİN İHTİYACI OLAN STOK SEVİYE TÜKETİM MAL VE
MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: 55’İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI MAL SAYMANLIĞI

c) Teslim tarihi: Sözleşme Tarihinden itibaren 30 Gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: 55’inci Mknz.P.Tug.K.lığı ihale Komisyon
Başkanlığı ihale salonu KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati: 30.10.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Oda-sından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel
kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif
mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici
teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına
göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40
TRY (Türk Lirası) karşılığı 55’inci Mknz. P.Tug. K.lığı İhale Komisyon
Başkanlığı / KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 55’inci
Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı / KIRKLARELİ adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden
vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel
üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-minat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

SAYI: 547                                                                            B.İ.B.                                                            17.10.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.