SÜRÜCÜLÜ PERSONEL SERVİS HİZMETİ ALIMI

6
KIRKLARELİ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

 

KIRKLARELİ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRÜCÜLÜ PERSONEL SERVİS HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     :
2014/139844

1-İdarenin

a) Adresi                                             :
BADEMLİK MAHALLESİ RODOPLULAR CADDESİ NO:52 MERKEZ /KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası       :
2882124298 – 2882143255

c) Elektronik Posta Adresi           :
ab72444@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :
1020 Sefer – Sürücülü personel servis hizmeti

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari  şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              :
Teknik şartnamede belirtilen güzergah doğrultusunda servis hizmeti                                                                  gerçekleştirilecektir.

c) Süresi                                              :
İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :
Bademlik Mahallesi Rodoplular Caddesi No:52 Merkez / KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                              :
12.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret
ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği
kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması
zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,
izin, ruhsat vb. belgeler,

– Servis hizmetini yapacak araçlar 2008 model ve üstü,
koltuk sayılarıda 27 kişilik  ve
üstü  olacaktır.

– İstekli tarafından teklif edilen araçların isteklinin
özmalı olmaması halinde 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan noter
tastikli kiralık araç sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.

– Araçları kullanacak şoförler 3 yıllık sürücü belgesine
sahip olacak ve sürücü belgelerinin aslı veya noter tastikli suretleri
komisyona sunulacaktır.

– Servis hizmeti alınması esnasında kullanılacak araçların
trafik ve mali sorumluluk sigortalarının yapıl-mış veya devam ediyor olması
gerekir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza
Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel
kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ti-caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
teminat.

4.1.5 .İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere
sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tara-fından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında
kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yapılmış Personel Servis
Hizmeti İşleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına
göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50
TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli E Tipi Ka-palı Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğü- Genel Bütçe Ambar Bürosu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü-Merkez / KIRKLARELİ adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SAYI: 590                                                               B.İ.B.                                                                         04.11.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here