Resmi başvurularını yaptılar

4
İTİRAZLARINI YAPTILAR
“Kırklareli ili 1/25.000 Çevre Düzeni Planı’na yapılan 2.80 numaralı Plan Hükmü değişikliği bizzat Plan hükümleri ve amacına aykırı olmakla birlikte, üst ölçekli 1/100.000 Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, plan kararlarına ve plan notlarına da açıkça aykırıdır. Ayrıca Anayasa, Çevre Kanunu,  İmar Kanunu,  Mera ve Toprak Koruma kanunu ile OSB Kanununa da açıkça aykırıdır.”  CHP Kırklareli İl Genel Meclisi Üyeleri Gürcan Kırım ile Sibel Çınar, bu karara resmen itirazda bulundular.
YEŞİLYURT ÖZEL
CHP Kırklareli İl Genel Meclisi Üyeleri Gürcan Kırım ile Sibel Çınar, Zortul Medya Grubu’na yaptığı açıklamasında, itiraz dilekçelerini şöyle açıkladılar:
* İŞTE O İTİRAZ DİLEKÇESİ
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA
Gönderilmek üzere
KIKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
İTİRAZ KONUSU: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24.04.2015 tarihli ve 6922 Sayılı Olur’u ile onaylanana “Kırklareli İli 1/25 000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği“ (2.80. Nolu Plan Hükmü) değişikliğine itiraz. 
PLAN İŞLEM NUMARASI: İÇDP-11760,1 
İLAN TARİHİ: 20.05.2015 
İTİRAZ EDEN: Sibel Çınar-TCK No: 45862494956- Babaeski/Kırklareli 
İTİRAZIN ANLATIMI: Kırklareli ili 1/25 000 Çevre Düzeni Planı’na yapılan 2.80 numaralı Plan Hükmü değişikliği bizzat Plan hükümleri ve amacına aykırı olmakla birlikte, üst ölçekli 1/100.000 Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, plan kararlarına ve plan notlarına da açıkça aykırıdır. Ayrıca Anayasa, Çevre Kanunu, İmar Kanunu, Mera ve Toprak Koruma kanunu ile OSB Kanununa da açıkça aykırıdır. 
Keza, 1/100.00 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, Plan karar ve notlarına ilişkin Revizyon değişikliği hakkında verilen Danıştay 6. Dairesi 2010/1281 Esas 2013/9178 Kararı’na ve diğer yargı kararlarına aykırı düzenlemeler yapıldığından Sayın Bakanlık tarafından yasla dayanaktan yoksun Kırklareli İli 1/25 000 Çevre Düzeni Planın 2.80 no.lu hükmü değişikline itiraz ediyorum. 
Zira bu değişiklik ile OSB dışında kalan tarım alanların denetimiz ve kontrolsüz olarak sanayi alanlarına dönüştürülmesi söz konusu olacaktır. Değişiklikte de belirtildiği üzere, OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından talep edilen büyüklükte arsa yoktur yazısı üzerine, Valiliğin teklifi ile Bakanlığın uygun görüşünün alınması yeterli bulunmuştur. 
Bu düzenleme ile Yasla mevzuatın İdareye tanıdığı yetkilerin genişletilmesi niteliğindedir ve yasal sorunlulukların aşılmasına yol açacaktır. Tarım alanlarının kullanım ve korunmasını ilişkin tüm yasal düzenlemelerin kontrol ve denetimi devre dışında bırakılarak sanayi alanlarına dönüştürülecektir. 
Bu durum öncelikle bizzat Kırklareli İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan, Plan kararları ve notlarına aykırılık teşkil etmekte kendi içinde çelişmektedir. Kırklareli OSB’de doluluk oranı %75 aşmadığı halde OSB dışında Bakanlık oluru ile tarım alanlarının sanayiye açılması plan kararlarına ve amacına açıkça aykırıdır. 
Ayrıca, üst ölçekli 1/100.000 Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, plan kararlarına ve plan notlarına da aykırı olduğu tartışmasızdır. Üst plana aykırı bir şekilde 1/25.000 Plan kararlarında değişiklik yapılamayacağı yasal bir zorunluluk olduğu gibi Hukuk devletinin gereğidir. 
Keza, Kararda da belirtildiği üzere, 1/25’000’lik plan yapma yetkisi belediyelerde iken 644 sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da plan yapma yetkisinin verilmesi Planlama ana ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu anlamda, Anayasa ve yasalara, mevcut planlara da aykırı bir şekilde yapılan değişikliğin kamu yararına olmadığını göstermektedir. 
Keza, Plan notlarında OSB’lerde olması gereken zorunlu iş kolları sıralı bir şekilde belirlenmiştir. OSB dışında planlanmış sanayi alanları ve bu alanlarda zorunlu iş kolları dışında faaliyet yapılamaz. Fakat plan değişikliği ile hangi iş koluna izin verileceği belirlenmemiştir. Bu nedenle de yapılan değişikliğin planlama ilkeleri ve amacı dışında tarım alanlarının kullanımına yol açılacağı açıktır. 
Ayrıca Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen kararına uyulmadığı da dikkate alındığında Sayın Bakanlığınız tarafından Yargı denetiminden kaçınmak ve Revize Plana yapılan hataları gidermeden değişiklik yapılması yargı denetiminden kaçınmak amacı güdüldüğü anlamına gelmektedir. Bu değişikliğin yargı kararlarından kaçınmak olduğunu gösterdiği gibi bir ihtiyacı ve gerekliliği olduğu için yapılmadığını da göstermektedir. 
Yargı kararını yerine getirmemesi nedeniyle tarafımızca Edirne İdare Mahkemesi 2015/656 Esas sayılı dava açılarak Kırklareli İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planın uygulanmasının durdurulması talep edildiği bilginiz dahilindedir. Bu nedenle, yargı süreci tamamlanmadan yapılan değişiklik usulsüz, yasaya ve yargı kararlarına açıkça aykırıdır. 
Tüm bu nedenlerle, yapılan değişiklik Çevrenin korunması amacı dışında oluğu gibi, kamunun genel menfaatine de uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Çevre hukukunun amacı genel menfaat olduğu halde, Bakanlık olarak çevrenin zarar görmesi için öncelikle önleme ilkesine aykırı olan değişikliğin iptali zorunludur. Çevre hukukunun diğer amacı olan ihtiyat ilkesi de dikkate alınmamış, yapılan değişikliğin ne gibi risklere yola açacağı, çevreye vereceği zararların ne olacağı tahmin dahi edilmemiştir. 
Plan değişikliği kararından Kırklareli ve Ergene havzasının korunmasının önemi vurgulandığı halde Plan karar ve ilkelerine açıkça aykırı bir değişiklik yapılması Çevresel Kamu düzenini oluşturan, Güvenlik, Dirlik ve Esenlik unsurlarına açıkça aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 
Ülkemizde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı doğrultusunda, doğal kaynakların korunmasının sağlanması, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi, çarpık kentleşme ve çarpık sanayileşmenin önlenmesi için koruma ve gelişme politika ve stratejilerinin belirlendiği içerik ve şekilde Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması gerektiği halde buna aykırı yapılan değişiklikten derhal vazgeçilmesi gerekmektedir. 
Bakanlığınız tarafından yapılan değişiklik işlemin amacı mutlaka kamu yararı olmalıdır ve zorunludur. Oysa yapılan değişiklik işleminde genel kamu menfaati olan kamu yararı içermediği görülmektedir. Yaptığınız ve itiraz ettiğimiz Plan Değişikliği işleminde kamu yararı yoktur. İşbu plan değişikliği, planlama hiyerarşisine, planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır.
Büyük bir coğrafik alanı kapsayan Trakya Bölgesinin yeniden planlanmasındaki YETERSİZ BİR KORUMA ANLAYIŞI ile hazırlanmış bulunan Plan Değişikliği hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar doğuracak nitelikte olup, Bakanlığınızca yürütmesi derhal durdurulmalıdır.
Yukarıda özetle ifade ettiğimiz nedenler karşısında, Bakanlığınızca onaylanan Kırklareli İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 2.80 Plan kararı değişikliğinin Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği ve Ana Plan, Anayasal hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanununa, 2872 sayılı Çevre Yasası’na, Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliği’ne, KAMU YARARINA, HUKUKA  açıkça aykırıdır. 
İtirazlarımızın kabulü ile usul ve hukuka, kamu yararına ve yasal mevzuata aykırı Plan Değişikliğinin ve Plan hükmünün iptaline karar verilmesini saygıyla dilerim. 16.06.2015 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here