PEHLİVANKÖY (KIRKLARELİ) İÇME VE KULLANMA AMAÇLI SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

13
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pehlivanköy (Kırklareli) İçme ve Kullanma Amaçlı Sondaj Kuyusu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/94056
1- İdarenin
a) Adresi : İller Bankası A.Ş. Ek Tesisleri Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı (Macun-köy Lojmanları) A-1 Blok, 06200 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125087702-3125087799
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@ilbank.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 250 metre; 19" Muhafaza borusu, 10 3/4", 8 5/8", 6 5/8" kapalı boru, 10 3/4", 8 5/8"ve 6 5/8" Köprülü filtre boru; İnkişaf ve pompaj işlerinin yapılması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Pehlivanköy (Kırklareli)
c) işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) işin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. İhale Dairesi Başkanlığı Çamlıca Mah. Anadolu Bul-varı Ek Tesisleri A-1 Blok Toplantı Salonu Macunköy Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.08.2014- 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sa-natkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Oda-sından, ilk ilan veya  ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda  alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı oldu-ğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter  tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari  Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından faz-la hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) 11.06.2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Yapım işleri Benzer İş Grupları Tebli-ği"nde yer alan AIV Grup işler veya her türlü içme ve kullanma suyu sondajları, Jeotermal sondajlar, Petrol sondajları" işidir.
b) İhale konuş iş veye işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri sunulabilecektir.
İhale konusu işe iişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi su-nulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tesit edilemediği hallerde ihale ko-nusu iş tutarının tesbit edilebileceği bilgi ve belgelerinde başvuru veya teklif kapsamında sunulması zo-runudur.
c) Birden fazla guruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri. Jeoloji Mühendisliği ve Petrol Mühendisliği bölümleridir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli  istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. İhale Dairesi Başkanlığı Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı Ek Tesisleri A-l Blok Giriş Kat Daire No:3 Oda No:4 Macunköy Yenimahalle/ANKARA (Doküman Satış Bedeli Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Veznesine (Opera-Ulus/Ankara) Yatırılacak ve Makbuz Karşılığında Macunköy Ek Tesislerinden Satın Alınabilecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı Ek Tesisleri A-2 Blok Giriş Kat Evrak Servisi Macunköy Yenimahalle /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
SAYI: 425 B.İ.B.        20.08.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here