ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

68
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKINA KAPALI DEVRE İZLEME (IP CCTV), İNTERAKTİF PROJEKSİYON VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN VE SU İŞLERİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKINA KAPALI DEVRE İZLEME (IP CCTV), İNTERAKTİF PROJEKSİYON VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2015/19323
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Orman ve Su işleri Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Caddesi 265 34398 Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122625756 – 2122625179
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kamera Alımı ve İnteraktif Kurulum İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KIRKLARELİ İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI
c) Teslim tarihi : 04.05.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Orman Kampüsü Maslak / Sarıyer / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 20.03.2015 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Oda-sından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gös-teren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif e-dilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Geçici kabulü takiben başlayacak 24 (yirmidört) aylık süre çerçevesinde isteklinin garanti ile ilgili yü-kümlülüklerini yerine getirmesi durumunda kesin kabul işlemleri yapılacaktır. 24 aylık süre isteklinin malzeme ve işçilik garantisini, servis verme yükümlülüklerini kapsamaktadır. Geçici kabulden kesin ka-bule kadar geçen süre zarfında istekli her 3 (üç) ayda bir periyodik bakım yaparak sistemin çalışırlılığını ücretsiz olarak kontrol edecektir. Bu süre zarfında oluşacak arıza ya da problemleri de ücretsiz olarak gide-recek olup bu müdahale etme süresi 4 (dört) saati aşmayacak ve en kısa zamanda çözüm üretecektir.
Güvenlik Sisteminin her türlü imalat hatalarına karşı Geçici Kabul tarihinden itibaren istekli en az 7 yıl süre ile bedeli mukabili yedek parça teminini yapacaktır. İlgili belge teklif dosyasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel ya da Kamu Kurumuna Kamera Sistemi Satış ve Kurulum İşi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
SAYI: 100 B.İ.B.        27.02.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here