Milletvekili Sarıçam: “Yapılan düzenlemeleri çarpıtarak halkı yanıltmak isteyenler var”

77
Kırklareli AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, kamuoyunda Torba
Yasa olarak bilinen, hükümetin yapmış olduğu bir dizi düzenlemeler
hakkında açıklamalarda bulundu.

İktidar Milletvekili Sarıçam, başta emeklilerin maaşlarına ek artış sağlamaya yönelik yapılan bu düzenlemede; çalışanların lehine birçok hak getirilmekte olduğunu belirterek çalışma hayatı içinde yer alan pek çok bürokratik engelin de ortadan kaldırılmakta olduğunu ifade etti. “Vatandaşlarımızın ve özellikle çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştiren düzenlemenin asıl amacı, işsizlikle mücadele edecek ek tedbirlerin getirilmesi yanında; genel olarak çalışma hayatının kalitesini artırmaktır” diyen milletvekili, “Kamuoyunun yakından takip ettiği ve yeni haklar getiren yasayla ilgili nedense bazı sendikalar ve meslek kuruluşlarınca bir süredir aleyhte propaganda faaliyetleri yapılmaktadır” dedi.
Sarıçam; “Sevgili hemşehrilerimizi bilgilendirmek ve gerçekleri göstermek amacıyla bu açıklamayı yaptığımı belirtmek isterim” diyerek şu açıklamaları yaptı;
“1-) Yapılan düzenlemelerle işsizlik sigortası fonundan çalışanların yararlanmaları kolaylaştırılmakta, kısmi süreli çalışanların dahi işsizlik ödeneğinden yararlanmalarına imkânı sağlanmaktadır. Aktif istihdam programları ile işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak üzere fondan ayrılacak payın daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve mevcut kullanım alanlarına ilave olarak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler alma ve uygulama amacıyla kullanmaya yönelik düzenleme yapılmaktadır.
Ülkemizin öncelikli sorunu işsizlik olduğuna göre fonun işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler alma ve uygulama amacıyla kullanılması doğal bir gerekliliktir.
2-) Bir başka düzenleme, mahalli idarelerdeki çalışanlar ile ilgilidir. Bilindiği üzere adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesi üzerine bazı belediyelerin nüfusu büyük oranda azalmıştır. Bu belediyelerin merkezi idareden aldıkları pay da nüfusa paralel olarak azalmış personeli norm kadronun üzerinde olan belediyeler personel maaşlarını ödeme güçlüğüne düşmüşlerdir. Halen ülke genelinde, mahalli idarelerde 122.343 işçi norm kadrosu bulunmasına karşın 174.644 işçi çalışmakta, norm kadro fazlası 52.301 personel bulunmaktadır. Bu işçilerimiz de bir kısmı aylarca ücretlerini alamamakta aileleri ile birlikte geçim sıkıntısı yaşamaktadırlar. Bu durumun düzeltilmesi için sürekli olarak ilgili mercilere talepte bulunmaktadırlar.
Yapılan düzenleme belediyelerde uzun süredir mali imkânsızlıklardan dolayı maaşlarını alamayan işçilerin ihtiyaç duyulan ve maddede belirtilen kamu kurumlarına aktarılmasından ibarettir.  Böylece mahalli idarelerdeki ihtiyaç fazlası işçilerimiz kanunda gösterilen kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılarak aylık ücretlerini, kıdem tazminatlarını ve diğer sosyal haklarını düzenli bir şekilde alabilmelerine imkân sağlanmaktadır.  
3-) Başka bir düzenleme, uzaktan çalışma şartları ve özellikle de evde çalışan kadınlarımızla ilgilidir.Bütün Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen teknolojik imkânlar ve çalışma hayatındaki yenilikler nedeniyle ortaya çıkan evden çalışma ve uzaktan çalışma olarak tabir edilen çalışma şekillerine yönelik şu anda her hangi bir düzenleme olmadığından bu şekilde çalışanlar bu gün kayıt dışı çalışmakta dolayısıyla sosyal güvenceden ve İş Kanunundan kaynaklanan güvencelerinden yoksun bulunmaktadırlar.
Yapılan düzenleme ile hali hazırda evden çalışma ve uzaktan çalışma yöntemine göre çalışanlar hukuki güvence ve kayıt altına alınmakta, İş Kanunundan ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan bütün haklardan yararlanabilmelerine imkân tanınmaktadır.
Kısmi çalışanların çalışmadıkları günlere ilişkin sigorta primlerini yatırmalarına imkân sağlanarak zamanında emekli olabilmelerine imkân sağlanmaktadır. Bugün ayda 16 gün çalışan kısmi süreli çalışan bir işçinin emekli olabilmesi için 60 yıl çalışması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile kısmi süreli çalışanlara da tam süreli çalışanlarla aynı süre ve şartlarda emekli olma imkânı getirilmektedir.
Evlerinden firmalara parça başı vb. iş yapan kadınlarımız tasarı ile kayıt altına alınmakta, sosyal güvenceye ve iş kanunundan kaynaklanan diğer bütün hak ve güvencelere kavuşturulmaktadır. Ayrıca kadın istihdamına yönelik teşvikler getirilmekte, bu çerçevede kadınlarımızın sigorta işveren prim payı 54 aya kadar süreyle devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, erken doğum (prematüre) yapan kadınlarımıza doğum öncesi izinlerini doğum sonrası kullanma imkânı verilmektedir. Kamuda çalışan kadınların emzirme izinleri ilk 6 ay için günde 3 saate sonraki 6 ay için günde 1,5 saate çıkarılmaktadır.
4-) Hali hazırda mesleki öğrenim gören öğrencilerin staj imkânı hemen hemen hiç yokken, staj yapanlara doğru dürüst ücret ödenmezken hatta staj yapabilmek için öğrenciler işyeri bulamazken staj imkânının geliştirilebilmesi için 10 personel çalıştıran işyerlerinde de öğrencilerin staj yapabilmelerine imkan tanınmaktadır. Ayrıca, meslek yüksek okullarının öğrencilerine ve mesleki teknik eğitim veren yüksek okulların öğrencilerine de staj imkanı getirilmektedir.
5-) 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan hükme istinaden vuku bulan işçi şikâyetleri hâlihazırda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından incelenmekte ve sonuçlandırılmaktadır.
Asli görevleri işyeri denetimi olan iş müfettişlerince iş sözleşmesi sona ermiş işçilerin iş sözleşmesinden kaynaklanan kişisel alacaklarına ilişkin şikâyetlerinin incelenmesi, bu incelemenin işyeri denetimini gerektirmemesi, belgeye dayalı incelemeler olması nedeniyle tam anlamıyla bir teftiş ve denetim faaliyeti olmayıp, bu şikâyetlerin sonuçlandırılmaya çalışılması, bugünkü haliyle hem uzun zaman almakta hem de iş müfettişlerinin asli görevleri olan işyeri denetimlerinden geri kalmalarına neden olmaktadır.
Yapılan düzenleme ile iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin Kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin işçi şikâyetlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenebilmesine imkân tanınarak iş müfettişlerinin asli görevleri olan işyerlerinin teftiş ve denetimine yoğunlaşmaları, öte yandan işçi şikâyetlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.
Görüleceği üzere yapılmak istenen düzenlemelerin hepsi de iyi niyetle hazırlanmış, ülkemizin sorunlarına çözüm sağlamak amacını taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik  iddiaların asılsız, mesnetsiz, önyargılı mülahazalarla ortaya atılmış, yanlış, yanlı, iyi niyetten yoksun iddialar olduğu gözükmektedir.
Bazı kesimlerin şimdiye kadar yaptıkları gibi vatandaşlarımız için yapılmış ve yapılması düşünülen bütün iyileştirmelere karşı çıkmayı, refleks haline getirmiş olduklarını da sevgili hemşehrilerimin dikkatine sunmak isterim.” (mc)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here