Meclis’in ÇED Raporu hassasiyeti tartışmaya neden oldu

19
Kırklareli İl Genel Meclisi, Kasım ayı 9. birleşiminde Karalar Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Anonim Şti. tarafından “Et ve Et Ürünleri” Tesisi kurulması amacıyla hazırlanan İmar Planları’na Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’nun eksik olmasına karşın belgenin, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne tesliminden sonra planların onaylanmasını 1 çekimser oya karşılık oy birliği ile kabul etti.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı 9. birleşimi 16 Kasım 2011 Çarşamba günü Meclis Başkanı Behçet Şen Başkanlığı’nda yapıldı. Birleşimde görüşülen Karalar Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Anonim Şti. tarafından “Et ve Et Ürünleri” Tesisi kurulması amacıyla hazırlanan İmar Planları’na ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu bazı Meclis Üyeleri arasında tartışma konusu oldu.
Birleşimde İl Genel Meclisi’nin 06/10/2011 tarih ve 163 sayılı kararına istinaden, İlimiz Pınarhisar İlçesi Poyralı Köyü’nde 8 pafta 2333 parsel numaralı 4619,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde Karalar Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Anonim Şti. tarafından “Et ve Et Ürünleri” tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Raporları’nın onaylanması hususunda “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.
Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Nedim Orcan okudu. Raporda şu ifadelere yer veridi; 
“İl Genel Meclisinin 06/10/2011 tarih ve 163 sayılı kararı ile İlimiz Pınarhisar İlçesi Poyralı Köyü’nde, 8 pafta 2333 parsel numaralı 4619.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Karalar Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San Tic. Anonim Şti. tarafından "Et ve Et Ürünleri" Tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Raporları’nın onaylanması hususunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmiştir.
Komisyonumuz adı geçen talebi incelemek üzere, İl Özel İdaremizin yetkili daire amirleri ile görüşerek, gerekli belge ve bilgileri ve dosyada mevcut olan kurum görüş yazılarını almışlardır. Dosya üzerinde yaptığımız kurumlara ait inceleme yazılarından; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hazırladığı rapor doğrultusunda; Et ve Et Ürünleri Tesisi kurulmasının Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığını, İl Sağlık Müdürlüğü; Kurum mevzuatı açısından bir sakıncanın bulunmadığını, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü hazırladığı inceleme raporu doğrultusunda; Devlet Ormanı olmayıp, 6831 sayılı Orman Kanunu açısından uygulama imar planı yapılmasında sakınca olmadığını, Kırklareli Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü herhangi bir sakınca görülmediği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- XI Bölge Müdürlüğü, arazinin taşkın alanında kalmadığı, tesisin su ihtiyacının yeraltı suyundan karşılanması halinde 167 sayılı yasa gereği kuruluşumuzdan izin alınması gerektiği ve tesisten çıkacak atıklar konusunda 2872 sayılı Çevre Kanunun "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" esaslarına uyulması gerektiğini, TREDAŞ Kırklareli İşletme Müdürlüğü, elektrik kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen yaklaşma mesafelerine uyulması gerektiği, Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı askeri yönden bir sakınca olmadığını, Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü, arazinin Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) sınıfına girdiğini "Et ve Et Ürünleri Tesisi" yapılmasında sakınca bulunmadığını belirtmişlerdir.
Kırklareli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, "Söz konusu faaliyete başlanmadan önce 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı 17.07.2008 tarih ve 26939 Saylı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyet sahibi tarafından çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için Valiliğimize müracaat edilmesi gerektiğini belirtmişler ve ilgili şirket tararından bu müracaatın 18.10.2011 tarihinde Kırklareli Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğü’ne yapıldığını gösteren istek yazısının bir nüshası dosyamızda mevcuttur.
1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı Hükümlerinde Tarımsal Niteliği Sınırlı Alanlar başlıklı 3.1.2.3 no’lu maddesinin (b) bendinde "Bu alanlarda, tarımsal faaliyetleri destekleyen ve mevcut 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun ve Yönetmeliği’nde tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar ile tarımsal amaçlı entegre yapılar; bağ, bahçe ve çiftlik evleri, kamusal amaçlı (sosyal, idari, eğitim, sağlık, kültür, spor, altyapı vb) yapılar, turizm, konaklama ve rekreaktif amaçlı yapılar yapılabilir. Denilmektedir. Adı geçen taşınmaza ait tapu senedinin fotokopisi, Kadastro plan örneği ve 1/25.000 Ölçekli harita üzerindeki konumunu gösteren fotokopiler dosyamızda mevcuttur. Komisyonumuz tapu kaydında belirtilen arazi üzerinde kurulmak istenen "Et ve Et Ürünleri" tesisi için ayrılan araziyi yerinde görmüş ve gerekli incelemeyi yapmışlardır. Burada, daha önceleri Köy-Kop tarafından kurulmuş ve daha sonra Istranca Çiftliği adı altında halen peynir, yoğurt gibi süt ürünlerini işleyen ve çalışır durumda bir tesis var. Bu tesisin bulunduğu arazinin bitişiğinde "Et ve Et ürünleri" tesisi yapılmak isteniyor. Arazinin Kuru Marjinal Tarım Arazisi olduğunu ve yapılmak istenen tesis için uygun olduğunu, herhangi bir sakıncanın bulunmadığını yerinde görerek tespit ettik.
Yukarıda açıkladığımız araştırma ve incelemeler neticesinde, İlimiz Pınarhisar İlçesi Poyralı Köyü’nde, 8 pafta 2333 parsel numaralı 4619.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Karalar Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Anonim Şti. tarafından, Kırklareli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacak ÇED Raporu ile ilgili belgenin, İl Özel İdaremiz Genel Sekreterliği’ne tesliminden sonra "Et ve Et Ürünleri" Tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazmı İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Raporlarının onaylanması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz.”
Rapor sonrası söz alan CHP Grup Başkanı Hüseyin Taşkın, Karalar Şirketi’nin imar planlarının onaylanması konusunda komisyonun hazırladığı rapora olumlu oy vereceklerini belirtti.
Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanı Metin Güvenç Komisyon Başkanı Nedim Orcan’a bir soru yönelterek; “Konu ile ilgili ÇED Raporu geldi mi?” dedi. Komisyon Başkanı Nedim Orcan Metin Güvenç’in sorusuna yanıt olarak; “Gelmed.” Dedi ve ekledi; “Sayın Grup Başkanı’na bu dikkatinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz raporumuza “ÇED Raporu ile ilgili belgenin, İl Özel İdaremiz Genel Sekreterliği’ne tesliminden sonra "Et ve Et Ürünleri" Tesisi kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazmı İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Raporları’nın onaylanması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” cümlesini ekledik. ÇED Raporu teslim edildikten sonra işlem yapılsın istiyoruz.”
Daha sonra söz alan MHP İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Birkaya, Komisyon Başkanı Nedim Orcan’a bir soru yönelterek; “ÇED olumsuz gelirse sonu ne olacak?” dedi.
Bunun üzerine Komisyon Başkanı Nedim Orcan; “1872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 17.7.2008 tarihinde yürürlülüğe giren ÇED Yönetmeliği’ne göre ÇED ile ilgili Çevre Müdürlüğü girişimlerde bulunur. ÇED gerekir, gerekmez ÇED’e gerek yoktur ile ilgili sonuç alınır bizim için bu konudaki belgenin temini önemlidir. Ne çıkacağını Çevre Müdürlüğü bilir. Olumsuz sonuçlanırsa imar planları onaylanmaz” ifadesini kullandı.
Meclis Üyesi Selahattin Birkaya söz alarak imar palanları ile ilgili her kurum görüşünün eksiksiz tamamlanıp meclise sunulması gerektiğini, kendisine göre bazı konuların çok erken bir şekilde önlerine getirildiğini savundu.
Daha sonra söz alan Komisyon Üyesi İsmail Dağcı
Firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerde firma yetkilileri çok önceden ÇED Raporu almak istediklerini, ama ÇED Raporu’na gerek olmadığı kendilerine belirtildiğini, komisyona da bunu dilekçe ile sunduklarını söyledi.
Bunun üzerine söz alan CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Kızmaz; “ÇED gerekli değildir şeklinde bir dilekçe yazılmaz” diyerek; “Kapasite Raporları’na göre ÇED Raporu’na gerek yoktur yazısını ilgili kurum verir. Eğer bu yazıyı ilgili kurum verir ise buda bir ÇED Raporu’dur” şeklinde konuştu ve  “ÇED Raporu’na gerek yoktur yazısı dosyada var mı yok mu?” sorusunu Komisyon Başkanı’na yöneltti. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Nedim Orcan: “Yok.” dedi.
Daha sonra söz alan Komisyon Üyesi İsmail Dağcı; “Biz gerekli görüşmeleri yaptığımızda bize bu raporu vereceklerini söylediler. Başkanda buna göre raporu hazırladı.” dedi.
Meclis Başkanı Behçet Şen Rapora göre her hangi bir sorunun bulunmadığını belirterek; “İmar tadilatlarına baktığımızda birinci önceliğimiz ÇED Raporu’dur. Bu madde gündemin çok gerisinde kalmıştı. Her halde yetişmedi” dedi.
Söz alan Komisyon Başkanı Nedim Orcan, ÇED Raporu’nun yetişmeme sebebinin Bakanlıklarda yaşanan değişiklik olduğunu öne sürdü.
* “Tüm kurumların resmi görüşleri tamamlanmadan bu planlar önümüze gelmesin”
Daha sonra söz isteyen CHP İl Genel Meclis Üyesi Aydın Karakoç İmar Planları konusunda bir öneride bulunarak şu ifadeleri kullandı;
“Bir kuruluşun imar planlarının öncesinde ve sonrasında yapması gereke birçok işlem var. Komisyon Raporu içinde kurumlardan alınması gereken izinler ve görüşler var. DSİ görüşünde su kanununa göre kendilerinden izin alınması gerektiği belirtilmiş. Görünüyor ki izin alınmamış, aynı sıkıntıyı biz VERBENA’nın imar planlarında yaşadık. Onlarında su kullanım izinleri alındıktan sonra imar planları onaylandı. Tüm kurumların resmi görüşleri tamamlanmadan bu planlar önümüze gelmesin. Tüm kurumlardan izin alınsın ondan sonra kabul olursa bu planlar önümüze gelsin. ÇED Raporu, önemli belgelerden bir tanesidir. Şimdi karar vereceğiz. Şu işlemler tamamlandıktan sonra kabul olsun diyeceğiz. Ya tesisin yapımı azda olsa tamamlandıysa, ondan sonra çıkan raporda “Su kullanım izni uygun değildir.” çıkarsa ne yapacağız. Tüm izinlerin tamamlandıktan sonra imar planlarının önümüze gelmesinde fayda görüyorum.”
* “Tesisin ÇED Belgesi’nden haberi yok”
Bunun üzerine Komisyon Başkanı Nedim Orcan meclise hazırlanan raporun nedenleri hakkına bilgiler vererek şunları kaydetti;
“Aydın ve Selahattin beyin önerileri doğrudur. Bir tesis sahibi yaptığı müracaat sonrasında ne işlemler yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Kişi talep ederek müracaatını yaptı. Ardından bu müracaatını alan kurum talep eden kişi ile iletişime geçerek “senden şunları istiyoruz.” demesi gerekiyor. Biz komisyon olarak havale edilen dosyadaki kurum yazılarını okuduktan sonra işletme sahibini aradım. Kendisinden istenilenleri bende talep ettim. Ama ÇED ile ilgili kendisine bir istek söylenmediğini bizlere söyledi. Bende kendilerini uyardım müracaat etmelerini söyledim. 18 Ekim 2011’de müracaat oldu. Bu müracaat geç yapıldığı için şimdi sıkıntılar yaşanıyor. Bu tesis haklı, tüm gerekli izinleri almış, bir tek ÇED ile ilgili rapor yetişmiyor, çünkü bu belgeden haberleri yok. Bizde diyoruz ki, her şey tamam ÇED Raporu gelince İmar Planları onay alsın. Firma DSİ’de müracaatını yapacak. İzin isteyecek. İzin verilirse o da dosyaya girecek.”
Daha sonra söz alan Meclis Üyesi Selahattin Birkaya bahsi geçen tesisin bulunduğu yer ile ilgili meclisi bilgilendirerek şunları söyledi;
“Bahsi geçen yerde şuanda bir tesis var. Bu tesisin yol kenarında bulunan dereye atık suyu akıyordu. Çevreyi kirletiyordu. Biz buna şahitlik ettik. Çünkü o yolu sürekli kullanıyoruz. O civardaki köylünün bu sıkıntıya karşı isyanı vardı. Bunun üzerine gerekli çalışmalar yapılarak atık su alanı kapatıldı. O bölgeye bir tesis daha kurulduğunda dereye atılan sular dereyi kullanılmaz hale getirecek. Bunla birlikte bir Arıtma Tesisi ihtiyacı duyulacak.”
* “Hiçbir yatırımcıyı engelleme düşüncesinde değiliz”
Daha sonra Başkan Şen meclis üyelerinin konuya olan hassasiyetinden ötürü teşekkür ederek; “Daha öncede bu tür sıkıntılar ile karşılaştık. İmar Planları konusunda ÇED her zaman birincil olmadır. Üyelerimizin hassasiyetine teşekkür ediyoruz. İmar Komisyonu’na gidecek konularda dosya kontrol edilir, tamamlanmamışsa dosya tamamlandıktan sonra gündeme gelir. Hiçbir yatırımcıyı engelleme düşüncesinde değiliz. Aksine ilimizde bir taş üstüne taş koyanın elinden öperiz. Devletin dili yoktur. Devletin kuralları vardır. Herkesin bu kurallara uyması gerekir. Biz burada kurallardan ziyade problemin nasıl aşılmasını tartışıyoruz. Şimdiden sonra bu konulara dikkatli yaklaşıp çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.”
Söz alan Meclis Üyesi Selahattin Birkaya; “Bizim şimdi alacağımız karar muallak bir karar olacak. Kesin karar olmayacak” diyerek rapora sıcak bakmadığını açıkça belli etti. 
Söz alan CHP Grup Başkanı Hüseyin Taşkın imar planları onaylanması konusunda gerekli önlemin alınmasına dikkat çekerek; “İmar planları onaylanması konularında tüm kurum görüşlerinin alındıktan sonra dosyaların komisyona gelerek değerlendirilmeli ve hazırlanan raporun meclise sunulmalıdır. Komisyon titiz bir çalışma yapmış, ÇED Raporu ile ilgili kurum görüşü tamamlandıktan sonra gerekli izin verilmelidir. Komisyonun hazırladığı şekilde onaylanmasını talep ediyorum” dedi.
Son olarak söz alan CHP İl Genel Meclis Üyesi Enver Tuna; “Tüm kurumların imar planları için verdiği yazılar standart. Nerenin imar planı olursa olsun aynı yazılar alınıyor. Önemli ve gerekli olan yazı ÇED Raporu’dur.” diyerek. ÇED Raporu’nun mutlaka sunulması gerektiğine dikkat çekti.
Daha sonra Başkan Şen komisyonun raporunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada Selahattin Birkaya’nın çekimser oyuna karşılık rapor oy birliği ile kabul edildi. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here