KOSGEB’in yeni desteği “KOBİ Proje Destek Programı”

30
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) Kırklareli İl Temsilcisi Murat Özdemir, yürürlüğe
giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında uygulamaya
konulan “KOBİ Proje Destek Programı” ile ilgili olarak yaptığı
açıklamasında şunları kaydetti:

HABER MERKEZİ

“Bu Uygulama Esasları 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2010/02 Sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan “KOBİ Proje Destek Programı”nın 13. Maddesine istinaden düzenlenmiştir.
KOBİ’lerin proje hazırlama ve uygulama yeterliliklerini geliştirmek, verimliliği artırmak, kurumsallaşmayı sağlamak ve en önemlisi iş disiplini sağlamak amaçlarına dayanan KOBİ Proje desteğinden yararlanmak için KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif durumda olmak gerekmektedir.
KOBİ Proje Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen işletme, ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi’ne başvuru yapacaktır. Başvuru sırasında KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu’nun elektronik ortamda da Hizmet Merkezi’ne sunulması gerekmektedir.
Proje başvurusu, İşletmeden Sorumlu KOSGEB Personeli tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek Proje Ön Değerlendirme Raporu hazırlanır. Ön değerlendirme sonucunda; proje ve/veya eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilir.
Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje, değerlendirilmek üzere “KOBİ Proje Destek Programı Kurulu”na sunulur. İşletme Proje Yetkilisi projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir. Sunumdan sonra belirlenmiş olan kriterler de dikkate alınarak Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul’un kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihai karardır. Kurul kararı evrak kaydına alınır ve proje başvuru sahibine 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirecektir. Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden Taahhütname istenecektir. Taahhütname verme süresi bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.
İşletme, proje sürecinde 1 (bir) kez revizyon talep edebilecek ve revizyon talebi, KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formunun revizyona konu bölümleri yeniden düzenlenerek yapılacaktır. Bu talep Kurul’da görüşülerek karara bağlanacaktır.
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları; İstihdam artırıcı, İhracat artırıcı, Pazar payı artırıcı, Verimlilik artırıcı, Maliyet düşürücü, Kapasite artırıcı, Ürün/hizmet kalitesi yükseltici, Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, Kurumsallaşmaya yönelik, Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenecektir.
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verecektir. Ancak, KOSGEB’in diğer desteklerinde de olduğu gibi arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmeyecektir.
Program süresi işletme için 3 (üç) yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek desteğin üst limiti toplam 150 bin (yüz elli bin) TL olacaktır. Program kapsamında verilecek destekler geri ödemesizdir.
Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve KOSGEB tarafından kabul edilen süredir. Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi, proje bazında en az 6 (altı) ay, en fazla 24 (yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile proje süresinin % 50 (elli)’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir. Ancak bu sürelerin toplamı program süresini aşamayacaktır. İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti için KOSGEB tarafından sağlanacak destek üst limiti 1.500 (bin beş yüz) TL’yi aşamayacaktır.
İşletme tarafından proje faaliyet aşamalarına ilişkin olarak hazırlanan raporların Kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğunun proje süresince izlenmesi ve değerlendirilmesi işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılacaktır. Kurul, uygulanmasına karar verdiği proje için izlemeye esas oluşturacak projenin bütçesi, dönemsel hedefleri ve gerçekleşme durumunu gösteren ve ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporlarının hangi dönemlerde hazırlanacağına karar verir. Bu husus KOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar Formunda belirtilecek ve  KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporlarının sunulacağı dönemler 30 (otuz) günden az, 90 (doksan) günden fazla olamayacaktır.
İşletme, KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu, proje kapsamında yapılan giderlere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler ve bunların ödendiğine dair banka dekontları ile birlikte KOSGEB Hizmet Merkezi’ne başvuracaktır. KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu hazırlama aşamasında danışmanlık hizmeti alınmış ise buna ait fatura ilk izleme dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte sunulacaktır.
Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi’nde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesi’nin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlükleri’ne gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılacaktır.
İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılacaktır.
Herhangi bir Hizmet Merkezi tarafından başvurusu reddedilen işletme, aynı proje için başka Hizmet Merkezine başvuramayacaktır. Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez, ancak bir projenin başarılı sonuçlanmasını müteakip, üst limit dahilinde bir başka proje ile başvuru yapılabilecektir.
 Üç yıllık program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde bu program yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni programda, önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarı dikkate alınmayacaktır.
Kurul tarafından başarısız bulunduğu için projesi sonlandırılan işletmeler, program süresince bu programa yeni bir proje ile başvuru yapamayacaklardır.
Kurul’da desteklenme kararı alınan giderler, tahmini olup destek tutarı, fatura tutarı üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenir. Bununla birlikte hesaplanan destek tutarları Kurul tarafından belirlenen tutarları aşamayacaktır.
Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken Katma Değer Vergisi destek kapsamı dışındadır.
İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamayacaktır. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmayacaktır.
Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup, temininden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum / kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamayacak veya devredilemeyecektir.
Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenecektir.
Program kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmeye ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilecek ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamayacaktır.
Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılacaktır. İşletmeler KOBİ proje programı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi KOSGEB Kırklareli Temsilciliği’nden öğrenebilirler.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here