KONTEYNIR ALIMI KIRKLARELİ BELEDİYESİ

1
İhale ilanı

 

KONTEYNIR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     :
2015/72427

1- İdarenin

a) Adresi                                             :
KARACAİBRAHİM MAHALLESİ M.KEMAL BULVARI 3 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası       :
2882141045 – 2882147919

c) Elektronik Posta Adresi           :
kirklarelibelediyesi@ttmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :
5 KALEM MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    :
Kırklareli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                  :
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde teslim alınır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS SALONU Karaca-ibrahim Mah. Mustafa Kemal
Bulvarı No:3 39100 Merkez KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                              :
29.06.2015-14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğu-nu gösterir
belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel
kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-zel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgile-rin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına
göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150
TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKLARELİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS SALONU Karacaibrahim Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:3
39100 Merkez KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif
birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-nucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

SAYI:336                                                                    B.İ.B.                                                                  20.06.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here