KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

26
Kamu Taşınır Malları Mübadelesi İlanı

 

 

 

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne ait Ekonomik Ömrünü
tamamlamış (26) (yirmi altı) adet değişik marka ve modelde taşıt, (248) (iki
yüz kırk sekiz) kalem (2000) iki bin kg. hurda elektronik malzeme, (691) altı
yüz doksan bir kalem (16000) on altı bin kg. hurda sac demir aksamı malzeme,
(4000) dört bin kg kesilmiş hurda alüminyum plaka sacı ve (2000) iki bin kg.
hurda plastik malzeme, 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan
Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi
uyarınca Açık Arttırma Usulü ile mübadele edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi                                             :
İl Emniyet Müdürlüğü İstiklal Caddesi No: 2 KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası                 :
0 288 212 38 50   faks 0 288 214 30 79

c) Elektronik posta adresi                    :
kirklareli@egm.gov.tr

2-Mübadele konusu malın

a) İşin Adı                                           :
Kamu Taşınır Malları Mübadelesi

b) Niteliği, türü ve miktarı                     :
Yukarıda yazılı Bulunan Taşıt ve Diğer hurda malzemeler                                                                    karşılığın da; Şartname de özellikleri yazılı
bulunan 2012                                                                      model olmak üzere (1) bir adet Renault
Fluance binek otomo                                                             bil, (1) bir adet Renault  Symbol binek otomobil, (2) iki adet                                                                    Renault Yeni Kangoo kamyonet ile Mübadelesi

c) Teslim Etme  ve
Teslim Alma           :1) Mübadelede
teklif edilen Taşıtlar ve diğer malzemeler İl

yeri                                                      Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (6.
kat) İstiklal                                                              Caddesi No: 2 KIRKLARELİ adresine teslim
edilecektir.

                                                             2) Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar
Kırklareli İl Emniyet                                                                 Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğünün                                                                     Edirne Yolu Üzerinde Bulunan Otoparkından,
Diğer                                                                           malzemeler ise Yabancılar Şube Müdürlüğünün
Babaeski                                                                Yolu Kavaklı Mevkiinde bulunan GOP Sınırdışı
İşlemleri ve                                                                     Geri Gönderme Büro Amirliği Yerleşkesi
adresinden teslim                                                                alınacaktır.

ç) Teslim Etme Tarihi               :
Mübadele karşılığı alınacak olan Taşıtlar sözleşmesinin onay                                                                landığı tarihten itibaren (15) (on beş)
takvim günü içerisinde                                                                teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi               :
Mübadelesi yapılan Taşıtlar ve Hurda Malzemeler, Mübadele                                                                         karşılığı alınacak Taşıtlar Mal Alımları
Denetim, Muayene ve                                                               Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre
yapılacak muayene                                                                          sonucunda malın uygun bulunması halinde
yükleniciye tebliğ                                                                   edildiği tarihi izleyen (15) onbeş takvim
günü içerisinde yük                                                                lenici tarafından bulunduğu yerden teslim
alınması zorunludur.

3-Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                 :
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü                                                                   KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati                                  :
26/06/2012 günü saat: 14:30

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile
uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun
teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin
standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3
ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-minat mektubu
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kırklareli Defterdarlık
Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi
odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret
ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı
bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi
veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi-liğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2)  Tüzel kişi olması
halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim
kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının
tamamının, Kollektif Şirket iseortakların tamamının, Komandit Şirkette
Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi
temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu
üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.

5- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm
yerli isteklilere açıktır.

6-  Mübadele dokümanı
İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (6. kat) İstiklal Caddesi No: 2
KIRKLARELİ adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele
dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, 26/06/2012 günü saat: 14:30’a kadar Kırklareli
İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (6. kat) İstiklal Caddesi No: 2
KIRKLARELİ adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

8-  Mübadele işlemi;
yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele Komisyonu önünde
pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleştirilir.

9-  Sözleşme
yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

10-  Bu işin tamamına
teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

11-  İlan tarihinden
itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30
saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar Kırklareli İl Emniyet
Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu Üzerinde Bulunan
Otoparkında, Diğer malzemeler ise Yabancılar Şube Müdürlüğünün Babaeski Yolu
Kavaklı Mevkiinde bulunan GOP Sınırdışı İşlemleri ve Geri Gönderme Büro
Amirliği Yerleşkesi adresinde İdareden izin almak suretiyle görülebilir.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MÜBADELE EDİLECEK TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELER


 

 

 

 

TOPLAM:
150.010,00 TL

                                                                                                                      3

                                                                                              Taner
Altan

                                                                                              Polis
Memuru

                                                                                                 195973

SAYI:245                                                 (B.İ.B.)                                                
09.06.2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here