Kırklareli Sağlık Müdürlüğü’nden “Hasta Hakları Yönetmeliği” hakkında basın bildirisi

29
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü’nden “Hasta Hakları Yönetmeliği” hakkında basın bildirisi

Kırklareli Il Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Yönetmeliği ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Yayınlanan basın açıklamasında ilkelerden bahsedilirken ayrıca şunlar kaydedildi:

“01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği:

Ilkeler

Madde 5: Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki ilkelere uyulması şarttır.

a-) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulur.

b-) Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.

c-) Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınmaz.

d-) Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.

e-) Kişi, rızası ve Sağlık Bakanlığının izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabii tutulamaz.

f-) Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi sorumluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz.

  IKINCI BÖLÜM

 Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

Madde 6: Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık yaşamının teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlara uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.

Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.” denildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here