KIRKLARELİ MERKEZ VE İLÇELERİNE BAĞLI KÖYLERDE KULLANILMAK ÜZERE ÇÖP KONTEYNERİ ALIM İŞİ

12
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kırklareli Merkez ve İlçelerine Bağlı Köylerde Kullanılmak Üzere Çöp Konteyneri Alım işi alımı 4734 sa-yılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye iliş-kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/127533
1-İdarenin
a) Adresi : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ MER-KEZ /KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141214 – 2882143040
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 Adet 800 lt’lik Çöp Konteyneri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırklareli İl Özel İdaresi Merkez/Kırklareli
c) Teslim tarihi : İşin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 (otuz) takvim günüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri Binası, Destek Hizmetleri Mü-dürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu, Karacaibrahim Mah. Mecidiye Sok. No: 67
b) Tarihi ve saati : 21.10.2014 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar O-dası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Oda-sından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası Tarafından aday veya İstekli adına düzenlenen Ka-pasite Raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası Tarafından aday veya İstekli adına düzenlenen İ-malat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluş-larca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Aday veya istekliler imalatçı olduğunu  yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilirler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnamedeki özellikleri taşıdığını belirten, yetkili isteklilerce onaylanmış,  teklif konusu mallara yönelik; malları tanıtıcı katalog, fotoğraf vb. dokümanlar teklif dosyasına eklenecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Özel İ-daresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri Binası, Destek Hizmet-leri Müdürlüğü, Karacaibrahim Mah. Mecidiye Sok. No: 67 adresine elden teslim edilebileceği gibi, ay-nı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-minat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
SAYI: 527 B.İ.B.        13.10.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.