Kırklareli Kent Konseyi konferansı yapıldı

8
Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Soygüzel neden Kent Konseyleri
olduğunu, ne iş yaptıklarını Kırklareli Kent Konseyi ve Kırklareli
Belediyesi tarafından düzenlene konferansta anlattı.

HABER MERKEZİ
Kırklareli Kent Konseyi tarafından Kırklareli İl Halk Kütüphanesi’nde 15 Ocak 2011 Cumartesi günü düzenlene konferansa konuşmacı olarak katılan Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Soygüzel, Kent Konseyinin 21. Yüzyılın Yönetim Anlayışındaki Yeni Kavramlarını anlattı.
Yeni Kavramların sürdürülebilir kalkınma, yönetişim, katılım, ortaklık, hesap verme olduğunu ifade eden Soygüzel, bu kavramların kamu yönetimi reformuna, yerelleşmeye ve katılımcılığa bağlandığını belirtti.
Türkiye’de çalışma reformundan bahseden Soygüzel, neden kent konseyi olduğun ve kent konseyinin ne iş yaptığını anlattı.
Soygüzel; “Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının Avrupa Konseyine üye Devletlerin tümünün paylaştığı demokratik ilkelerden biri olduğunu düşünerek, bu hakkın en doğrudan kullanım alanının yerel düzeyde olduğuna kani olarak, Avrupa kentli hakları deklerasyonu yerel politik yaşamda etkin bir katılım için halkın yerel, politik ve idari yapılarda belirleyici olması gereği, Toplum geleceğini etkileyecek her tür önemli projede halka danışma gereği, acil eylem Planının ise kamuda etkin ve katılımcı bir yapı ve anlayış hakim kılınacak ve reform çalışmaları koordinasyon sağlanarak bütüncül bir anlayış içinde yürütülecektir. Bu kapsamda yerel düzeyde sivil toplum katılımını sağlayacak Kent Konseyleri kurulacak” dedi.
Türkiye’de reform çalışmalarında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu çıktığını belirtti.
Niçin Kent Konseyi olduğunu ifade eden Soygüzel şunları kaydetti;
“Seçilmiş yerel organların yanında niçin kent konseylerine ihtiyaç olduğu bu konuda sorulan soruların başında gelmektedir. Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.
Kent Konseylerinin işlevi yasada tanımlanmıştır. Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Belediyenin görevi Kent konseyleri belediyelere bağlı alt birimler değildir; ancak faaliyetlerini belediyelerin özellikle personel ve mali açıdan destekleri ile yürütmeleri söz konusudur. Belediyeler kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
* Kent konseyi kararları nasıl hayata geçirir?
Kent konseyi bu niteliği ile aynı zamanda yapısı ve işleyişi gereği kentin ortak aklını temsil etmektedir.
Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir
Sonuç olarak yerel gündem 21 süreci ile başlayan Kent Konseyleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile birlikte yasal statüye kavuşmuş ve Türkiye ölçeğinde uygulama imkânı bulmuştur. Kent Konseylerini yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi bakımından ileri bir adım olarak değerlendirmek gerekir.
Önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak olan uygulamalar, bu yöndeki zorlukları ve avantajları da görmemizi sağlayacaktır. Belediyelerin kent konseylerine bakışları modelin yerleşmesinde hayati bir öneme sahiptir.
Unutulmamalıdır ki kent konseyleri belediyelerin alternatifi değildir. Belediyelerin bu konudaki tutumları çok önemli olduğu gibi kent konseylerinin de kendilerini icrai bir yapı olarak görmemeleri gerekir” dedi.
Kırklareli İl Hak Kütüphanesi’nde yapılan konferansa Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Başkur, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Kırklareli halkı katıldı. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here