KIRKLARELİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ

20
KIRKLARELİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ
8 KALEM BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR EKİPMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası       : 2013/5391
1- İdarenin
a) Adresi       :YAYLA MAHALLESİ 70. SOKAK 1 39100 TOKİ BÖLGESİ KIRKLAR-        ELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası       : 2882120120-21 – 2882120985
c) Elektronik Posta Adresi       : kirklareIikhb@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhaIe konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri       : KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETER-         LİĞİ
c) Teslim tarihi       : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde teslim edi-         lecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       : Yayla Mah. 70. Sok. No:1 TOKİ Bölgesi Merkez-Kırklareli
b) Tarihi ve saati       : 31.01.2013 -14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ti-caret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif verdikleri bilgisayar ve bilgisayar ekipmanlarına ait orjinal katalog veya broşür vereceklerdir.
2- İhale komisyonu gerekli gördüğü taktirde demostrasyon isteyebilecektir.
Demostrasyonda uygun bulunmayan cihaz değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3- Firmalar Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı Türkçe olarak teknik şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevapların "………marka,……..model,……..cihazı Teklifimizin Şartnameye Uygunluk Bel-gesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi ve kişiler tarafından imzalandığı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi teklif zarfında sunacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İli Kamu Hastane-leri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-dirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                         
       Olgun DURMUŞOĞLU
Genel Sekreter a. 
       Mali Hizmetler Başkanı
SAYI:24                                                          (B.İ.B.)                                                        24.01.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here