Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği

35
Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Kırklareli Devlet Hastanesi ve Lülebur-gaz Devlet Hastanesi için Hemodializ Cihaz Bakımı Ve Hemodializ Ünitesi Su Sistemi Bakım Hizmeti Alım İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile iha-le edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası       : 2013/7069
1-İdarenin
a) Adresi       : YAYLA MAHALLESİ 70. SOKAK 1 39100 TOKİ BÖLGESİ KIRKLAR-         ELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası             : 2882120120-21 – 2882120985
c) Elektronik Posta Adresi                : khb.mb@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı               : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta         (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde         bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer             : Kırklareli Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz Devlet Hastanesi Hemo-         diyaliz Birimi
c) Süresi       : İşe başlama tarihinden itibaren 11(onbir) aydır 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer       : Yayla Mah. 70.Sok. No: 1 TOKİ Bölgesi Merkez KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati                   : 05.02.2013 -14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Si-cil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
A. Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemi için teklif verecek istekliler:
1) Bakım-Onarmı işini üstlenecek olan firma TSE 12426 Hizmet yeterlilik belgesine ( Diyaliz su arıtma sistemleri için) sahip olmalıdır.
2) Yetkili Teknik Servis Belgesi olmalıdır.
3) Bakım – Onarım işlemini gerçekleştirecek olan teknisyenler su sistemleri üzerine eğitim almış sertifikalı personel olmalıdır. Sertifika örnekleri teklif ile birlikte verilmelidir.
B. Hemodiyaliz Cihazları Bakım ve Onarımı için Teklif Verecek İstekliler:
1) Firma bünyesindeki mevcut teknik elemanların ilgili cihaz üreticisi olan ana firma tarafından almış ol-duğu eğitim sertifikalarını gösterir belgeleri olacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-dirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Biri-mi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-den birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
       Alpaslan ÖZBAYRAM
Genel Sekreter a.
      Mali Hizmetler Başkan V.
SAYI:31                                                          (B.İ.B.)                                           28.01.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here