KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 17 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ VE 13 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ

18
İHALE İLANI
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 17 
KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ VE 13 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ 
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere 17 Kalem Kırtasiye Malzemesi 13 Kalem Te-mizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-lecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer  almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/64960
1-İdarenin
a) Adresi : YAYLA MAHALLESİ 70. SOKAK NO:1 TOKİ BÖLGESİ 39100 KIRK-  LARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141076 – 2882147785
c) Elektronik Posta Adresi : kirkIareli.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elek-  tronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim tarihleri : İdarenin talebi doğrultusunda mallar peyder pey teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yayla Mah. 70. Sok. No:1 TOKİ Bölgesi / KIRKLARELİ 
b) Tarihi ve saati : 03.06.2013 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk i-lan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yayla Mahallesi 70. Sok, No:1 TOKİ Bölgesi KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-dirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli îl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yayla Mah. 70. Sok. No:1 TOKİ Bölgesi / KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine i-hale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI:281                                                         (B.İ.B.)                                                              25.05.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here