KIRKLARELİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMETİ DAĞITIM VE DAĞITIM SONRASI HİZMET ALIMI

68
Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2015 Yılında İl Göç İdaresi Müdürlüğü Sınırdışı İşlemleri ve Geri Gönderme Merkezinde Gözetim Altında Tutulan Yabancı Uyruklu Şahıslara Üç Öğün Malzeme Dahil Ye-mek Hizmeti Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/160770
1- İdarenin
a) Adresi : DEMİRTAŞ MAHALLESİ YAYLA CADDESİ 9 39100 KIRKLARELİ MER-KEZ / KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882120072 – 2882120072
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli@goc.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14600 öğün sabah kahvaltısı, 14600 öğün öğle yemeği, 14600 öğün akşam yemeği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İlimiz Kavaklı Beldesinde Bulunun İl Göç İdaresi Müdürlüğü Sınırdışı İşlemleri ve Geri Gönderme Merkezi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Demirtaş Mahallesi Yayla Caddesi No:9 39100 Merkez-KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 22.12.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için ö-zel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
– Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gıda Üretim İzni Belgesi"
– Yüklenicinin faaliyet konusuyla ilgili sicil, izin ve ruhsatları
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tara-fından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Yemek yapımında kullanılan gıda maddelerinde TSE belgesi veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-nın izniyle üretilmiştir ibaresi olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuya veya özel sektöre yönelik yapılmış olan her türlü yemek servisi ve dağıtımına ilişkin hizmetler benzer iş olarak kabul edilmektedir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Demirtaş Mah. Yayla Cad. No:9 39100 Merkez-KIRKLARELİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Müdür Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-minat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir.
SAYI: 712 B.İ.B.        08.12.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.