Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı karar özetleri açıklandı

10
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 1 Kasım 2010 ile 30 Kasım 2010 tarihleri
arasında yapılan Kasım ayı görüşmelerinde alınan karar özetleri
açıklandı.

HABER MERKEZİ

* 1 Kasım 2010 Pazartesi
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesi ve İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince hazırlanan, İl Özel İdaresi’nin 2011 Yılı Bütçesi ve ekli cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesi ve geçici 2. maddesi gereğince, 14.10.2010 tarihinde emekliye ayrılan “Düz İşçi” Şenol Bağcı ve “Aşçı Yardımcısı” olarak görev yapan Hayrettin Aslan’ın kadrolarının iptal edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
* 2 Kasım 2010 Salı
Sayıştay Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda değişiklikler yapılan “Kırklareli İl Özel İdaresi Tarifeler Yönetmeliği” taslağının incelenmek üzere İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin 05.11.2010 tarihli toplantısında değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. maddesi gereğince, Kofçaz İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde istifa nedeniyle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere Kerim Topçu’nun görev almasına, oybirliğiyle karar verildi.
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi (Hükümet Meydanı), 241 ada, 24 parselde bulunan 639,00 m²’lik idari binanın satılması talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
Kırklarelispor Kulübünün altyapısında amatör olarak faaliyette bulunan sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden nakdi yardım yapılması talebinin incelenmek üzere Spor Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
* 3 Kasım 2010 Çarşamba
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. ve 10.maddesi, Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 20.maddesi ve 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümlerinin 4.3.2. maddesi  gereğince, İlimiz Babaeski İlçesi Pancarköy Köyü Bağlık mevkiinde, 20 pafta 1357 parsel numaralı 20.710,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde “Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çocuk Yüzme Havuzu ve Müştemilatı Tesisi” kurulması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
* 4 Kasım 2010 Perşembe
Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü’ne tahsis edilen, İlimiz Merkez İlçe Hacızekeriya Mahallesi 430 ada, 94 parselde 8.217,05 m²’lik arsa üzerinde bulunan 18 Derslikli İlköğretim Okulu Binasının tahsisinin kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.
İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı’nca yürütülen İnsan Hakları Projesi kapsamında İlimiz Merkez ve 7 (yedi) İlçe Jandarma Komutanlıklarında ifade alma odalarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla tadilat yapılması projesi tutarı olan 152.530,98 TL ödeneğin Özel İdare Bütçesinden karşılanması için 2011 Yılı Yatırım Programına alınması teklifinin, bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle reddine, oybirliğiyle karar verildi.
* 5 Kasım 2010 Cuma
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6.ve 10.maddesi, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümlerinin 2.10.36 maddesine istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Hamitabat Köyü, Düzlük mevkiinde, 6-3 pafta, 358 parsel numaralı 182800.00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Zeynep Arca Şallıel ve hissedarları tarafından  “Turizm Amaçlı Tesis (Agro Turizm)”  kurulması amacı ile hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının onaylanmasına, oyçokluğuyla karar verildi. İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazılarında belirtilen Sayıştay Başkanlığının görüşünde açıklandığı şekilde Tarifeler Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup, son haline getirilen, Kırklareli İl Özel İdaresi Tarifeler Yönetmeliği’nin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.
* 9 Kasım 2010 Salı
İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, İlimiz Merkez Tellakzade Mahallesi Kocakasaplar mevkiinde inşa edilmiş bulunan İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi Tesisi (METEM)’nin satışı teklifinin reddine, oybirliğiyle karar verildi. İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporlarında açıklanan gerekçelerle, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan İşhanı Binasının satılması teklifinin reddine, oybirliğiyle karar verildi. Eğitim Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporlarında açıklanan gerekçelerle, İlimiz Demirköy İlçesi İğneada Beldesinde bulunan İğneada eski İlköğretim Okulu Binası’nın satılması teklifinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.
* 10 Kasım 2010 Çarşamba
Kırklareli İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Performans Programının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin devam eden Kasım ayı toplantısında değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
Sayın Valimizin yapmış olduğu İlçe toplantıları sonunda bildirdiği işlerin, 2011 Yılı Bütçesinden ödeneklerinin öncelikli olarak ayrılması ve yapımlarının sağlanması teklifinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
* 11 Kasım 2010 Perşembe
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik esasları gereğince hazırlanan Kırklareli İl Özel İdaresi 2011 Yılı Performans Programı’nın, kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
* 12 Kasım 2010 Cuma
Kırklareli İl Özel İdaresi’nin yetki ve görev alanında bulunan yerlerde (merkez köy ve ilçe köyleri dahil), hakkında yıkım kararı alınmış ve alınacak olan inşaatlarla ilgili olarak yapılacak yıkım işleminin ihale yoluyla gerçekleştirilebilmesi için programa alınması ve bütçeden ödenek tahsis edilmesi teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliğiyle karar verildi. Tarım Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, İlimizde meyveciliğin geliştirilmesi amacıyla İller Bankasından borçlanılması kararından vazgeçilmeyerek, gerekli çalışmaların yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.
* 23 Kasım 2010 Salı
İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesi ve geçici 2.maddesi gereğince, 04/11/2010 tarihinde emekliye ayrılan “İş Makine Şoförü” Adnan Çelikkol ve 12/11/2010 tarihinde emekliye ayrılan “Düz İşçi” Ali Osman Kaya ve İsmail Kazoğlu’nun  kadrolarının iptal edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
* 24 Kasım 2010 Çarşamba
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda; Kırklareli İl Özel İdaresi’nin yetki ve görev alanında bulunan yerlerde, hakkında yıkım kararı alınmış ve alınacak olan inşaatlarla ilgili olarak, yıkım işleminin ihale yoluyla gerçekleştirilmesi işinin programa alınmasına, Kırklareli İl Özel İdaresi Bütçesi’nin yetersiz  olması nedeniyle,  2011 Yılı Bütçesinde fasıl açılarak, imar işleri için 1 (bir) TL ödenek ayrılmasına, yılı içinde gerekirse ödenek aktarılmasına, işlemler için 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planlarının onaylanmasının beklenmesine, oybirliğiyle karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Sayın Valimizin yapmış olduğu İlçe toplantıları sonunda bildirdiği işlerin, birimlere konulan ödenekler nispetinde değerlendirilmesi için ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesine, oybirliğiyle karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, İl Özel İdaresi İdari Binasının satılması teklifinin reddine, İl Genel Meclisi tarafından Kırklareli İl Özel İdaresi’nin taşınmaz gayrimenkullerinin durumu, değerlerinin incelenmesi, taşınmazların tespiti amacıyla oluşturulan Özel Komisyonun çalışmalarının tamamlanmasının beklenmesine ve konunun 2011 Yılında yeniden değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
* 25 Kasım 2010 Perşembe
Babaeski İlçesi Taşağıl Köyü Babaeski yolu mevkiinde, 1998 parsel numaralı 139174,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 45000.00 m²’lik kısmında Fersah Tekstil Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “Süt ve Besi Hayvancılığı Tesisi” kurulması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak inceleme raporunun İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında değerlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 2011 Yılı Kırklareli İl Özel İdaresi Bütçesi görüşmelerinde; Kültür ve Turizm Hizmetlerine 150.000,00 TL ödenek ayrılmasına, 9 (dokuz) Çekimser,, 16 Kabul oyu neticesinde oyçokluğuyla karar verildi. 2011 Yılı Kırklareli İl Özel İdaresi Bütçesi görüşmelerinde; Milli Eğitim Hizmetlerine 2.222,568,00 TL ödenek ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 2011 Yılı Kırklareli İl Özel İdaresi Bütçesi görüşmelerinde; Sağlık Hizmetlerine, Vize, Pınarhisar ve Demirköy İlçelerine ambulans alımı projesi için 300.000,00 TL ödenek ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
* 26 Kasım 2010 Cuma
2011 Yılı Kırklareli İl Özel İdaresi Bütçesi görüşmelerinde; Spor Hizmetlerine 197.006,00 TL ödenek ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
* 29 Kasım 2010 Pazartesi
İl Genel Meclis Üyesi Hasan Dağ ve Saffet Üresin tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde Su ve Kanal Hizmetleri için ayrılan 500.000,00 TL ödenekten Yol ve Ulaşım Hizmetlerine 180.000,00 TL aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi. Sayın Valimizin bildirdiği işlerin, 2011 yılı programında değerlendirildiğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 2011 Yılı Kırklareli İl Özel İdaresi Bütçesi görüşmelerinde; Tarım Hizmetlerine,  60.001,00 TL ödenek ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 2011 Yılı Kırklareli İl Özel İdaresi Bütçesi görüşmelerinde;  İl Özel İdaresinin Yol ve Ulaşım, Su ve Kanal ile Bayındırlık ve diğer muhtelif hizmetleri’ne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda; sıralanan işlerin ödenekleri bulunanların öncelikli olarak yapılmasına, ödeneği bulunmayan işlerin de  ödeneği mevcut olduğu takdirde sıralarına uyularak yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. (İl Genel Meclisi’nce yeniden görüşülmek üzere Vali Muammer Muşmal tarafından karar iade edildi.)
* 30 Kasım 2010 Salı
İl Özel İdaresi’nin 2011 Yılı Bütçesi üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu ile İhtisas Komisyonları tarafından yapılan çalışmalar tamamlanarak, ilgili  yönetmeliğin 31.maddesi gereğince 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin kabulüne “oybirliğiyle” karar verildi. (İl Genel Meclisi’nce yeniden görüşülmek üzere Vali Muammer Muşmal tarafından karar iade edildi.) (c.s.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here