Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ekim Ayı Karar Özetleri açıklandı

30
Kırklareli İl Genel Meclisi tarafından 01-05 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Meclis Toplantıları’Nda alınan kararların özetleri açıklandı. 
HABER MERKEZİ
* 01 Ekim 2012 Pazartesi
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesi (L) bendi ve 10/06/2007 tarih ve 26548 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesi ve geçici 2. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda, "Şoför"’ olarak görev yapan Cemil Akçil, "Düz İşçi" olarak görev yapan Erdoğan Güder, Neriman Özenen, Güler Oğuzalp ve Sibel Yılmaz ile "İş Makine Yağcısı Cevcet Çakal’m 14/09/2012 (mesai bitimi) tarihinden itibaren emekliye ayrılmalarından dolayı kadrolarının iptal edilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.* 02 Ekim 2012 Salı
TR21 Trakya Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından başvurusu yapılan "İç Kontrol Sistemi Danışmanlık Hizmeti Projesine" ajans tarafından destek sağlanacak olup. İl Özel İdaresi tarafından da ayni katkı sağlanmasına, bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Proje Koordinatörü İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürü Z.Suna Dalcalı’va yetki verilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.TR21 Trakya Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından ortak olarak başvurusu yapılan "Teknik Tabanlı Bilgisayar Yazılımları  Desteğiyle Kurumsal Kapasitenin ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi"nde, proje uygulama aşamasında İl Özel İdaresini temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamak üzere Strateji Geliştirme Müdürü Z. Suna Dalcalı’ya yetki verilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.* 03 Ekim 2012 Çarşamba
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun10. maddesinin (g) bendi gereğince, Kırklareli İl Özel İdaresi adına tahsis edilen 110.000,00 (yüzonbin) TL tutarındaki şartlı bağışın kabul edilmesine, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık nezdinde açılan hesaba aktarılan 110.000,00 (yüzonbin) TL ödeneğin kullanılabilmesi için "Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre; sözleşme, ödeme emri, ihale onay belgesi ve benzeri belgeleri imzalamak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesine. "oybirliğiyle" karar verildi.2012 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin Köylere ve Birliklere yardım tertibinde bulunan ödeneklerin köylerin ve birliklerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere İl Genel Meclisi vasıtasıyla dağıtılması hususunda verilen yazılı önergenin İl Genel Meclisi gündemine alınmasına ve İl Genel Meclisi’nin devam eden Ekim ayı toplantısında değerlendirilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.* 04 Ekim 2012 PerşembeKırklareli İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılan kanalizasyon şebekelerinin bazılarında arıtma tesislerinin çalışmadığı tespit edildiğinden nedenlerinin incelenmesi hususunda verilen yazılı önergenin İl Genel Meclisi gündemine alınmasına ve devam eden Ekim ayı toplantısında görüşülmesine, "oybirliğiyle" karar verildi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, raporda belirtildiği üzere. İlimiz Demirköy İlçesi Avcılar Köyü Muhtarlığının köy yerleşme ve gelişme alanının genişletilmesi talebinin reddine, İl Genel Meclis Üyeleri Safet Üresin ve Selahattin Birkaya’nin RED oyuna karşılık 18 KABUL oyu ile "oyçokluğuyla" karar verildi.Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, hazırlanan rapor doğrultusunda. 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 2013 Yılı Kırklareli İl Özel İdaresi Bütçesine karşılığı konularak l/b ücret alan 42 adet işçinin ücretlerinin l/A ücret cetveline göre intibaklarının yeniden düzenlenerek 2005 Yılı öncesi işe girenlerle aynı skalanın uygulanmasına, hazırlanan rapor ve karar örneğinin YOL-İŞ Sendikası ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)’na gönderilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.Kırklareli İli sınırları dahilinde bulunan sulama niteliği olan göletlerin tespit edilmesi ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bu konuda proje hazırlanması için çalışma yapılması hususunda verilen yazılı önergenin İl Genel Meclisi gündemine alınmasına ve devam eden Ekim ayı toplantısında görüşülmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.2013 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programında değişiklik yapılması hususunda verilen yazılı önergenin İl Genel Meclisi gündemine alınmasına ve devam eden Ekim ayı toplantısında görüşülmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.2012 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin Köylere ve Birliklere yardım tertibinde bulunan ödeneklerin köylerin ve birliklerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere İl Genel Meclisi vasıtasıyla dağıtılması hususunda verilen yazılı önergenin incelenmek üzere "Plan ve Bütçe Komisyonuna" havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin 05/10/2012 tarihli birleşiminde değerlendirilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.* 05 Ekim 2012 Cuma
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddeleri gereğince, Kurumsal kodda aktarım yapılması İl Genel Meclisi’nin yetkisinde bulunduğundan, 2012 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 44.39.01.00/01.6.0.00/5/05.03 Köylere Yardım tertibinde bulunan 188.500,00 TL ödeneğin alınarak, İşletme Müdürlüğü’nün  44.39.31.00.00/04.5.1.09.00/5/06.5 Akaryakıt Alımları tertibine aktarılmasına, "oybirliğiyle" karar verildi.5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/f maddesi gereğince İl Emniyet Müdürlüğüne Kofçaz İlçe Emniyet Amirliği binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen taşınmazın tahliye edilmesi nedeniyle tahsis işleminin iptal edilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.                                                                                                                                 Kırklareli İli sınırları dahilinde bulunan ve sulama niteliği olan göletlerin tespit edilmesi ve Trakya Kalkınma Ajansısı tarafından proje hazırlanması aşamasında çalışma yapılması hususunda verilen yazılı önergenin incelenmek üzere "Göletler ve Su Ürünleri Komisyonuna" havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında değerlendirilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.                                                                                                 
Kırklareli İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılan kanalizasyon şebekelerinin bazılarında arıtma tesislerinin çalışmadığı tespit edildiğinden nedenlerinin incelenmesi hususunda verilen yazılı önergenin incelenmek üzere "Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna" havale edilmesine, hazırlanacak olan  raporun İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında değerlendirilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.
2013 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programında değişiklik yapılması hususunda verilen yazılı önerge doğrultusunda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Devam Eden Projeler bölümünde:
1- Babaeski Atatürk Mahallesi 16 Derslikli İlköğretim Okulu yapım işi,
2- Merkez Atatürk İlköğretim Okulu onarım işi,
3- Merkez Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu onarım işi.
4- Merkez Ziya Gökalp İlköğretim Okulu onarım işi.
5- Merkez Hamdi Helvacıoğlu İlköğretim Okulu onarım işi,
6- Lüleburgaz TEK İlköğretim Okulu onarım işi,
7- Merkez Fahri Kasapoğlu İlköğretim Okulu onarım işi,
8- Merkez Ahmet Yener İlköğretim Okulu onarım işi,
9-  Lüleburgaz Şaban Öğünç İlköğretim Okulu onarım işleri tamamlandığından 2013 Yılı Yatırım Programından çıkarılmasına,
Yeni Projeler bölümünde:
1- Babaeski Pancarköy İlköğretim Okulunun çatı tamiratı,
2-  Babaeski Atatürk İlköğretim Okulunun bahçe düzenlemesi işlerinin küçük onarımlardan karşılandığından 2013 Yılı Yatırım Programından çıkarılmasına, "oybirliğiyle" karar verildi.
Valilik Makamınca yeniden görüşülmek üzere iade edilen, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Demirköy İlçesi Hamdibey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı B19B-16A-3C pafta, 155 ada, 4 parselde bulunan 1.076,49 m2’lik İşhanı Binası ile ilgili olarak, İl Genel Meclisi’nin 03/09/2012 tarih ve 169 sayılı kararma istinaden İl Valisi ve Kırklareli Üniversite Rektörü ile görüşmelerde bulunmak üzere Özel Komisyon kurulmasına, Özel Komisyonda; 1- Behçet Şen
2- Hüseyin Taşkın,
3- Metin Güvenç,
4- Safet Üresin,
5- Selahattin Birkaya’nın yer almasına, yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında değerlendirilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.
Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, kararın ve komisyon raporunun ilgili birimlere iletilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi. (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here