Kırklareli İl Genel Meclisi Mart ayı karar özetleri açıklandı

18
Kırklareli İl Özel İdaresi, Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 2011 yılı
Mart ayı karar özetlerini ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ

Yapılan açıklama şu şekilde;
1 Mart 2011 tarihinde gerçekleşen 1. birleşimde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi (L) bendi ve 10/06/2007 tarih ve 26548 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesi ve geçici 2.maddesi gereğince, 14/02/2011 tarihinde emekliye ayrılan “Sürveyan” olarak görev yapan Birol Bağcı’nın kadrosunun iptal edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
3 Mart 2011 tarihinde yapılan 3. birleşimde Kırklareli İl Özel İdaresi Yoksullara Mikro Kredi Uygulama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik” hakkında “Plan ve Bütçe Komisyonu” tarafından hazırlanan inceleme raporun ve ekli “Kırklareli İl Özel İdaresi Yoksullara Mikro Kredi Uygulama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik”in kabulüne, hazırlanan rapor doğrultusunda, yoksullara mikro kredi verilmesi hizmetinin, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA)’na 1 (bir) yıl süre ile yaptırılmasına, bu vakıf tarafından yapılan uygulamaların İl Özel İdaresi’nce yakından takip edilerek, gerek duyulması ve tecrübe kazanılması halinde TİSVA ile yapılacak asgari 1 (bir) yıllık uygulamayı takiben, ilgili yönetmeliğin uygulanmak üzere hazır bekletilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
Yine aynı tarihteki birleşimde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesine istinaden, Kırklareli İl Özel İdaresi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) arasında ortaklaşa yürütülecek olan yoksullara yönelik mikro kredi uygulaması ile ilgili protokol metnini imzalamak üzere İl Valisi Sayın Ali Haydar Öner’e yetki verilmesine, İl Genel Meclis Üyeleri Selahattin Birkaya ve Hasan Dağ’ın red oylarına karşılık (TİSVA ile imzalanacak protokol metninde yer alan %15 hizmet bedeli alınmasına ilişkin maddenin maliyetleri arttırdığı gerekçesiyle)  22 Kabul oyu ile “oyçokluğuyla” karar verildi.
Yine aynı tarihteki birleşimde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’ncu maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesi gereğince;1- 2011 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesinin 44.39.38.00 Kurumsal kodlanan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 06.3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin altında bulunan Merkez ve İlçe İçme Suları Onarım Projesinden 25 Bin TL, 2- Aynı kurumsal kodlama altında bulunan Merkez ve İlçe Kanalizasyon Yapım ve Onarım Projesinden 70 Bin TL olmak üzere toplam 95 Bin TL ödeneğin alınarak, 44.39.01.00 kurumsal kodlanan Genel Sekreterlik 01.6 Cari Transferler altında bulunan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Yardımlar tertibine aktarılmasına, Babaeski Köylere Hizmet Götürme Birliğine Çiğdemli ve Taşağıl köylerinin kanalizasyon projesinde kullanılmak üzere toplam 70 Bin TL, Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliğine Ertuğrul Köyü İçme Suyu Depo Yapım projesinde kullanılmak üzere 25 Bin TL ödenek gönderilmesine,“oybirliğiyle” karar verildi.
7 Mart 2011 tarihinde gerçekleşen 5. birleşimde 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde hazırlanan 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde yapılan değişiklik önerilerinin plana işlenmesine, işlendikten sonra ıslak imzalı 1/25,000 Ölçekli Kırklareli Çevre Düzeni Planının idaremize intikalinden sonra meclisimizce onaylanmak üzere yeniden görüşülmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
Yine aynı tarihte yapılan birleşimde İlimiz Babaeski İlçesi Osmaniye Köyünde İldeniz Kışlasının konuşlu olduğu ve 480.000,00 m² yüzölçümlü orman kullanma izni bulunan orman vasıflı alanda askeri ihtiyaçların karşılanması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının incelenmesi hususunda “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun kabulüne, hazırlanan rapor doğrultusunda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b madde ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. ve 10.maddeleri ile 1/100.00 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümlerinin 2.10.36 maddesi gereğince, İlimiz Babaeski İlçesi Osmaniye Köyünde İldeniz Kışlasının konuşlu olduğu ve 480.000,00 m² yüzölçümlü orman kullanma izni bulunan orman vasıflı alanda askeri ihtiyaçların karşılanması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının onaylanmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.
Yine aynı tarihte yapılan birleşimde Köy İçme ve Kullanma Suyu Memba Tahsis Yönetmeliği ile Köy İçme Suyu Tesisleri Proje Etüt ve Uygulama Teknik Yönetmeliği’nin incelenmesi hususunda “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun kabulüne, hazırlanan rapor doğrultusunda “Köy İçme ve Kullanma Suyu Memba Tahsis Yönetmeliği” ile “Köy İçmesuyu Tesisleri Proje Etüt ve Uygulama Teknik Yönetmeliği”nin onaylanmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.
Yine aynı tarihte yapılan birleşimde İlimiz Pehlivanköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde; 1-Hicran Pektaş, 2-Yusuf Yıldırım, 3- İbrahim Yiğitkan’ın görev almasına, “oybirliğiyle” karar verildi.
Yine aynı tarihte yapılan birleşimde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10., 18. ve 39. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesinin 4. fıkrasına istinaden hazırlanan, Kırklareli İl Özel İdaresi’nin 2010 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne “oybirliğiyle” karar verildi.
Yine aynı tarihte yapılan birleşimde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f maddesi gereğince, İlimiz Merkez Yayla Mahallesi, Yayla Meydanı Sokak, 728 ada (eski 109 ada) 19 parselde bulunan ve mülkiyeti Kırklareli Vilayetine ait, Eski Vali Faik Üstün İlköğretim Okulunun, yeniden hayata geçirilmesi ve hizmetlerinde kullanılmasının mümkün görülmediği bildirildiğinden, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne olan tahsisinin iptal edilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
Yine aynı tarihte yapılan birleşimde İlimiz Vize İlçesi Kıyıköy Beldesinde bulunan mülkiyeti PTT Genel Müdürlüğü’ne ait eski ve tarihi eser niteliği taşıyan binanın, bakım ve onarımının İl Özel İdaresi’nce yapılarak kullanılması amacıyla PTT Genel Müdürlüğü’nden Kırklareli İl Özel İdaresi adına 25 (yirmibeş) yıl süreyle tahsis edilmesi teklifinin incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonuna” havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında değerlendirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
Yine aynı tarihte yapılan birleşimde İlimiz Merkez Karakoç Köyü, Köy civarı mevkiinde, 5-7 pafta, 142 ada, 26 parsel numaralı 5150,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şube Başkanlığı’nca “Öğrenci Yurdu” kurulması amacı ile hazırlanan İmar Planlarının incelenmek üzere  “İmar ve Bayındırlık Komisyonuna” havale edilmesine, hazırlanacak inceleme raporunun İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında değerlendirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
Yine aynı tarihte yapılan birleşimde Pınarhisar İlçesinde Arıcılar Birliği adında bir birlik bulunmadığı ve meclis kararında sehven yazıldığı anlaşıldığından, söz konusu kararda yazılan Pınarhisar İlçesi Arıcılar Birliği adının Pınarhisar Bal Üreticileri Birliği olarak değiştirilmesine, tahsis edilen 13 Bin TL ödeneğin Pınarhisar Bal Üreticileri Birliğine ödenmesine, “oybirliğiyle” karar verildi. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here