KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

10
DUYURU
Adres: Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No:3 KIRKLARELİ/MERKEZ 
Telefon/Faks Numarası: 0 288 2141045-0 288 2141200 
Elektronik Posta Adresi: malihizmetler@kirklareli.bel.tr
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Pınar Mahallesi, Mahya Baba Caddesi 530 Ada 282 Parselde bulunan 2547,51 m2 arsa alanı ile birlikte 486 m2 kullanım alanı olan Mezbaha Yerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satılacaktır. Bahse konu satış İhalesi 14/07/2014 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten itibaren B. Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2- Taşınmazın muhammen bedeli 1.200.000,00- TL. olup, %3 geçici teminatı 36.000,00-TL.’dir.
3- Satışı yapılacak Mezbaha yeri Belediyemiz Mülkiyetinde bulunduğundan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4. fıkrasının r bendi gereğince KDV’den muaftır.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge/makbuzu veya teminat mektubu
b- Gerçek kişilerin tasdikli (T.C.kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi,Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat  için Türkiye’de adres göstermesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mah-                    kemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan, iha-lenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bu-lunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise ,tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bu-lunacak kişilerin tüzel kişileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri şarttır.
c- Belediye Başkanlığı’na (vergi, resim, harç, su, kira, çtv, masraf, v.s.) borcu olmadığına dair belge,
5- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde 100,00-TL. karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Mü-dürlüğü Evrak Kayıt Kontrol ve İhale Biriminden temin edilebilir ve görülebilir.
6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
7- İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14:30’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Evrak Kayıt Kontrol ve İhale Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.18/06/2014
     Mehmet S. KESİMOĞLU
Belediye Başkanı
SAYI: 336 B.İ.B.    30.06.2014-07.07.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here