KALORİFER YAKITI VE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

18
KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalorifer Yakıtı ve Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/160619
1- İdarenin
a) Adresi : Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi Vilayet Binası B Blok Kat:2 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882143834-2882144447
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 125.000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil Numara 4) 21.500 Litre Mo-torin (Euro Dizel) 2.200 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 125.000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil numara 4) alımı: Kırklareli Ba-kım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ihtiyacı olan 80.000 Kg için Karacaibrahim Mah. Fahrettin Altay Cad. No:86 Kırklareli, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ihtiyacı olan 45.000 Kg için Demirtaş Mah. 414. Sok. No:2 Kırklareli adreslerine ihtiyaç nispetinde perderpey, 21.500 Litre Motorin (Euro Dizel) ve 2.200 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımları: 
Yükleniciye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır. (Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi-Müdürlüğü ihtiyacı olan Motorin (Euro Dizel) alımı Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe merkezinde, diğer ida-relerin benzin ve motorin alımları ise Kırklareli Belediyesi sınırları içindeki bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır.)
c) Teslim tarihi : 31/12/2015 tarihine kadar ihtiyaç duyulan zamanlarda alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi Vilayet Binası B Blok Kat:2 Kırklareli
b) Tarihi ve saati : 26.12.2014-10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar O-dası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Oda-sından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu ku-ruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi.
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Karakaş Mahallesi 100.Yıl Caddesi Vilayet Binası B Blok Kat:2 Kırklareli adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Karakaş Mahal-lesi 100.Yıl Caddesi Vilayet Binası B Blok Kat:2 Kırklareli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-Kırklareli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Sosyal Hizmet Merkezi-Kırklareli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Kırklareli Kadın Konukevi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Kırklareli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Huzurevi Müdürlüğü-Lüleburgaz Ramazan Yaman Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Huzurevi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Hatice MALKOÇ ÇETİN
İl Müdürü
SAYI: 701 B.İ.B.        04.12.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here