“İşbaşı Eğitim Programı” tanıtıldı

23
Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa düzenlediği “İşbaşı Eğitim Programı” Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda …….
HABER MERKEZİ
Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa düzenlediği “İşbaşı Eğitim Programı” Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda 2 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 10.00’da düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa; Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş katıldı.
Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şefi Zafer Er yaptığı bilgilendirmesinde şunları kaydetti:
“İl Müdürlüğümüz tarafından İşbaşı Eğitim Programı kapsamında; işsizlerin, istihdam edilmelerinin kolaylaştırılması amacıyla, mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri işbaşı eğitim programları düzenlenecektir. 
İşbaşı Eğitim programlarının uygulanmasına yönelik genel esaslar ise aşağıda belirtilmiştir: 
İşbaşı Eğitim Programları işveren(ler)in kendisi dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 4. Maddesinin (a) fıkrasında tanımlanan sigortalılar kapsamında en az 2 çalışanı bulunan işyerlerinde düzenlenir. İşbaşı Eğitim programlarının başlamadan önceki 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması, Son üç aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması, Programa başlayacak kişilerin, işveren(ler)in 1. derece kan hısımı olmaması gerekir. Yararlanıcıların başvurduğu meslekte fiilen İşbaşı Eğitim yaptırılması gerekmektedir. Katılımcılara sözleşme (EK 1) hükümlerine aykırı herhangi bir iş yaptırılmayacaktır. Katılımcıların işbaşı eğitim programından usulüne uygun şekilde yararlanmalarını teminen işyeri tarafından en az bir sorumlunun belirlenmesi gerekir. Bu kişilerde usta öğretici olma şartı aranmaz. Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen konularda katılımcı çalıştırılamaz (beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı ….vb.).  İşyerleri iş kazası ve meslek hastalığı konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır. İşbaşı eğitim programı kamu kurum/kuruluşlarında uygulanmaz. Kamu kurum/ kuruluşlarının payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Programın devamı sırasında işyerindeki sigortalı sayısının bir ay süreyle başlangıçtaki sayıya ulaşmaması halinde, azalan çalışan sayısı kadar işbaşı eğitim programı katılımcısının çalışmasına son verilecektir. Hangi katılımcının çalışmasına son verileceğine işveren karar verecektir. Çalışan sayısındaki azalmanın işyeri tarafından en geç beş işgünü içinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Çalışan sayısındaki azalmanın Kuruma bildirilmemesi ve durumun Kurumca tespit edilmesi halinde; bir aylık süre bitimi ile (azalmanın tamamlanması gereken süre) azalmanın İl Müdürlüğünce tespit edildiği tarih aralığında katılımcıya yapılan her türlü ödeme yasal faizi ile birlikte işyerinden tahsil edilecektir. Aynı ay içinde işbaşı eğitim programına başlamış olan katılımcıların en az yüzde ellisinin programın sona ermesinden itibaren işverenin kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün süre ile istihdam edileceği taahhüdü verilmesi halinde; başlangıçtaki sigortalı sayısının, emeklilik, askerlik, tutukluluk/gözaltı, hamilelik/ doğum ve uzun süreli hastalık gibi nedenlerle azalması durumunda azalan çalışan sayısı kadar katılımcının çalışmasına son verilmeyecektir. Bu taahhüdün yerine getirilmediğinin tespiti halinde, katılımcıya yapılan her türlü ödeme yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. Yeni katılımcı talebi ile gelen işveren, başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisinin kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması gerekmektedir. En fazla iki katılımcının bulunduğu programlarda, istihdam edilecek katılımcı sayısı bir kişidir. İşveren başvuru esnasında programı tamamlayan katılımcıların istihdamını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet dökümünü il müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. İstihdam edilmesi gereken katılımcı sayısının belirlenmesinde tüm kesirler bir üst sayıya tamamlanır. Aynı meslekten anlaşılması gereken, Türk Meslekler Sözlüğündeki dörtlü birim (ünite) grup kodun içindeki mesleklerdir. Örnek: 15.01.2013 tarihinde yeni katılımcı talebinde bulunan işveren, 15.01.2012 tarihinden itibaren gerçekleştirilen ve tamamlanmış olan işbaşı eğitim programlarını bitiren katılımcıların en az % 20’sini kendi işyerinde veya başka işyerinde istihdam etmiş olmalıdır. Katılımcıların bir kısmının veya tamamının işveren tarafından işe alınması ve/veya işverenden kaynaklanmayan nedenlerle katılımcı sayısında azalma olması halinde, işveren yeni katılımcı talebinde bulunabilir. Yüklenici tarafından programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç Cumartesi akşamı 23:59’a kadar gerçekleştirilir. Yüklenici tarafından katılımcı devam durumlarının belirtilen gün ve saatte sisteme girilmemesi halinde yüklenici hakkında program bitiminden itibaren 6 ay yasaklılık hükümleri uygulanır. Program süresi, haftalık 45 saat, toplam 6 aydan fazla olamayacaktır. Resmi tatillerde eğitim yapılmayacaktır Katılımcı sayısı, işbaşı eğitim programları başlamadan önceki son üç aylık dönemde işyerine ait tahakkuk fişlerinde, bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/10’undan fazla olamaz. Katılımcı sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur. 2 ile 10 arası sigortalı çalışanı olan işyerleri programlardan 1 (bir) katılımcı yararlandırabilirler. Katılımcı sayısının tespitinde ibraz edilen belgelerdeki toplam işçi sayısı dikkate alınır. Bu çerçevede son üç aylık ortalama çalışan sayısı, işyerinde yarı zamanlı-periyodik-kısmi çalışanlar ile izinli-raporlu sayısına bakılmaksızın toplam üzerinden hesaplanır. İşbaşı eğitim programına katılacak kişi sayısı belirlenirken Özürlü ve Eski Hükümlü kotalarının hesaplamasında baz alınan kriterlere paralel Şekilde- aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerlerinin anlaşılması gerekmektedir. Aynı il sınırları içinde değişik alanlarda faaliyet gösteren birden fazla işyeri ve bu işyerlerine bağlı şubeleri bulunan işverenin yararlanabileceği katılımcı sayısı da toplam sigortalı sayısına göre hesaplanacaktır.”  (Serkan Koçtürk)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here