İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

12
İLAN
KIRKLARELİ ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
5 Mart 2013 gün ve 28578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 04/12/2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202.maddsi uyarınca yargı çevremiz dahilinde tercüman bilirkişilik görevi yapmak ü-zere 2013 yılı tercüman bilirkişi listesi oluşturulacaktır. Aşağıda belirtilen dillerde tercüman bilirkişi olarak görev yapmak isteyen ve belirtilen şartlara haiz kişilerin aşağıda gösterilen belgelerle birlikte 17 Mayıs 2013 tarihine kadar şahsen veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla ile Komisyonumuza müracaatta bulunmaları gerektiği ilan olunur.
Listeye kabul şartları
(1) Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul mezunu olması,
ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan-dırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karış-tırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilme-miş olması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.
BİLİRKİŞİLİĞE İHTİYAÇ DUYULAN TERCÜMANLIK ALANLARI:
ALMANCA, ARAPÇA, BULGARCA, İNGİLİZCE, KÜRTÇE, FRANSIZCA, YUNANCA  VE DİĞER DİLLERDE
SAĞIR VE DİLSİZLER İÇİN İŞARET DİLİ TERCÜMANI
Başvuru usulü
(1) Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 17 mayıs 2013 tarihine kadar komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet baş-savcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cum-huriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen di-lekçeler değerlendirmeye alınmaz.
(2) Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
(1) Başvuru dilekçesine;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin as-lı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.
Başvuruların değerlendirilmesi
(1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
(2) Başvurular, komisyon tarafından 17 Haziran tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluş-ların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.
Listeye kabul edilenlerin yemin etmek üzere 24 Haziran 2013 Pazartesi günü Kırklareli Ağır Ceza Mahke-mesi Duruşma Salonunda saat: 10.00′ da hazır bulunmaları gerekmektedir.
LİSTELERİN İLANI:
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste 17 Temmuz 2013 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Mü-dürlüğüne ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cum-huriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
İlan olunur.
BAŞKAN 41945 ÜYE 35911   ÜYE 40068
Metin KUKUL Oğuz AYDIN   Ömür AKIN
SAYI:218                                                         (B.İ.B.)                                                      01.05.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here