İLAN

12
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.
İLAN 
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.
   CİNSİ M2’Sİ   AYLIK GEÇİCİ İHALENİN   İHALENİN
    MUHAMMEN TEMİNATI TARİHİ       SAATİ
    KİRA BEDELİ (% 3)
 Demirköy-
 Sarpdere Köyü
 Dupnisa        14.354,69 m2 280,00 TL. 1.512,00TL 09/10/2013        14.00
 Mağarası
 mevkiinde
 bulunan arazi
1-) Yukarıda cins ve niteliği belirtilen, Mülkiyeti İl Özel idaresine ait, Kırklareli ili, Demirköy İlçesi, Sarpdere köyü Dupnisa Mağarası mevkii; E19-a-17-a-1 pafta, 104 ada 74 nolu parselde 14.354,69m2 yüzölçümlü tapuda tarla ni-teliğinde bulunan arazi üzerinde, İdaremizce projelendirilen 1 adet restorant, 14 adet bungalov ev, 2 ayrı otopark ile çevre düzenlemesi ve projede yer alan diğer işlerin, İdaremiz tarafından hazırlanan proje, yaklaşık maliyet ma-hal listesi ve puantajlarına uygun olarak yaptırılması karşılığında, turistik tesis yapılmak koşuluyla, 09/10/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü, yukarıda belirtilen saatlerde, İl Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Ka-nununun 45’nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (ARTTIRMA) usulü ile kiraya verilecektir. Kiracı 2 yıllık projelen-dirilme süresince (restorant, bungalov, otopark, çevre düzenlemesi ve projede yer alan diğer işlerin yapımı) kira ö-demeyecektir.
2-) Kiralama süresi, 15 (onbeş) yıldır. Ancak; Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünün 10/10/2012 tarihli ve 6639 sayılı yazısında belirtilen, Balaban Barajının 15 yıl sonunda su tutmaya başlamamış olması halinde, kira sözleşme süresi Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünün uygun görüş vermesine bağlı olarak on (10 yıl) daha uzatılabilecektir.
3-) İhaleye katılmak isteyenlerin, hangi amaçla kiralama yapacaklarını belirtir dilekçeleri ile birlikte, aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir;
a-) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi. (T.C.Kimlik numarası belirtilmiş)
b-) Gerçek ve Tüzel Kişilerde adres beyanı (MERNİS veri tabanında yer alan T.C. kimlik numarası ile ilişkilendiril-miş bulunan Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olan adresi olmalıdır. Telefon ve varsa faks numarası.
c-) Kırklareli İl Özel İdaresi adına geçici teminatların yatırıldığına dair teminat alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
d-) Gerçek kişilerde, kanıtlayıcı belgeler (2013 Yılı içerisinde alınmış, bağlı olduğu oda kaydı.)
e-) İstekli şirket için ise; kanıtlayıcı belgeler (2013 Yılı içinde alınmış bağlı olduğu oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi.)
f-) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, ortak girişim olması halinde ise Noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi.
g-) İsteklilerin, imza sirküleri ile birlikte, ihale tarihi 09/10/2013 Çarşamba günü saat: 11.00’e kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
4-) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
5-) İhaleye ilişkin kira şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
6-) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                   
7-) Telgraf, faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir  
 İlan olunur.                                                                                    

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here