İLAN T.C.ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

15
KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Müdürlüğümüz, Kırklareli Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 517 No.lu bölme içerisinde kalan Kavaklı Kent Ormanı D Tipi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi, Orman Genel Müdürlüğü Mesire Yerleri Yönetmelik esasları çerçevesinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre hazırlanan "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği"nin 29-a) maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN:
a) Adresi : Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Karakaş Mah.Edirne Yolu Üzeri /KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası: 0.288.2141020 -0.288.2143068
c) Elektronik posta adresi: Kırklareliisl@ogm.gov.tr
2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ
Niteliği İli   İlçesi        Köyü/          Mevkii     Yüzölçümü        İl İşletme
     Mahallesi     Merkezine    Hakkı Kira
           Uzaklığı  Süresi
Orman     
(Devletin    KIRKLARELİ   MERKEZ     KAVAKLI    KAVAKLI     25,5 Ha.       10 Km. 10 (On) Yıl hüküm ve          BELDESİ
tasarrufu
altındaki
yer)
3. İHALENİN KONUSU: Kırklareli İli Kavaklı Beldesi Mevkiinde bulunan Kavaklı Kent Onnanı D Tipi Me-sire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işidir.
4. İHALE KONUSU İŞİN:
a- Yıllık Tahmin Edilen Bedeli : 5.500,00 TL+KDV 
b- Tarihi/Saati        : 22/04/2014 Salı Günü Saat: 14.30
c- Yeri        : Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası 1. Kat Toplantı Salonu
d- Geçici Teminatı (Tahmin edilen bedelin % 20’si): 1.100,00 TL (BinyüzTL) olup nakit yatıracak olanlar İDARE’ye hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankasının Kırklareli Şubesindeki IBAN TR740001000104080212205001 no’lu hesabına veya Kırk-lareli Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Veznesine yatırılacak olup, üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra geri verilecektir.
e- Kesin Teminatı : İhale bedelinin % 6’sıdır.
f- Güvence Teminatı : İşletme bedelinin %30’una tekabül eden bedeldir. 
g- Depozito Miktarı : İhale bedelinin %20’idir. 
h- Ağaçlandırma bedeli:İhale Bedelinin %5’i oranındadır.
5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN YETERLİK KOMİSYONUNCA İSTENEN BELGELER
1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış ve banka genel müdürlüğü teyidinin alınmış olması şarttır). Ek-1
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişili-ğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten, kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limited şirket-ler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin veka-letnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.(Ek-2)
9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
13- İhaleye katılmaya yeterlik almak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup, şartname ekinde bulunan "İhaleye Katılacak Olanlarda Yeterlik İçin Puanlamaya Esas Kriterler" tablosundaki pu-anlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. İhale yeterlik komisyonundan öngörülen asgari yeterlik pu-anı almak şarttır.
14- İstekliler, ihale ilanında belirtilen belgeleri 22/04/2014 tarihi Salı günü, saat: 14.00 kadar Kırklar-eli Orman İşletme Müdürlüğü (Makine İkmal Servisi Cemal ÖZTÜRK) adresine teslim etmek zorundadırlar.
6- İHALEYE KATILMAK İÇİN İHALE KOMİSYONUNCA ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER
Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 22/04/2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü adresindeki Makine İkmal Servisi (Cemal ÖZTÜRK)’e sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a- İç Zarf (Sadece şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu yer alacaktır),
b- Noter tasdikli imza sirküleri,
c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
d- İDARE adına alınmış 1.100,00 TL (Binyüz TL.) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.
7. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
a) İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki Makine İkmal Servisinde (Cemal ÖZTÜRK) görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü’ nün veznesine ya da Kırklareli Orman İşletme Mü-dürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi’ndeki IBAN TR740001000104080212205001 no’lu hesabına yatıracaklardır.
b) Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
c) İstekliler tekliflerini, "Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli" üzerinden artırma yapmak sure-tiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı ol-mamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
d) Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR
SAYI:167 B.İ.B.   09.04.2014-11.04.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here