İLAN KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ’NDEN DUYURULUR

20
 AYLIK GEÇİCİ İHALENİN İHALENİN
CİNSİ M2’SI  TAHMİNİ TEMİNATI     TARİHİ    SAATİ
 KİRA     (% 3)
 BEDELİ
Kırklareli Özel
idare Işhanı
Zemin Kat, 35 m2 913,00.-TL 1.644,00.-TL 12/11/2014 14:30
10 no’lu işyeri
1-) Yukarıda cins ve niteliği belirtilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kırklareli Merkez Karakaş Mah. İstiklal Cad. Özel İdare İşhanı, zemin katında bulunan 10 no’lu, 35 m2 yüzölçümlü işyeri 12.11.2014 tarihine rastlayan Çarşamba günü, yukarıda belirtilen saatte, İl Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (ARTTIRMA) usulü ile kiraya verilecektir.
2-) Kiralama süresi, 5 (Beş) yıldır.
3-) İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
a-) Gerçek kişilerde, nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti. (T.C.Kimlik numarası belirtilmiş.)
b-) Gerçek ve Tüzel kişilerde adres beyanı. (Mernis veri tabanında yer alan T.C. kimlik numarası ile iliş-kilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olan adresi olmalıdır. Telefon ve varsa fax numarası.
c-) Kırklareli İl Özel İdaresi adına geçici teminatların yatırıldığına dair teminat alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
d-) Gerçek kişilerde, kanıtlayıcı belgeler (2014 Yılı içerisinde alınmış, bağlı olduğu oda kaydı.)
e-) İstekli şirket için ise; kanıtlayıcı belgeler (2014 Yılı içinde alınmış bağlı olduğu oda kaydı, Ticaret Si-cil Gazetesi.)
f-) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şir-keti temsile yetkili olduğuna dair Noter tasdikli belge, ortak girişim olması halinde ise Noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi.
g-) İsteklilerin imza sirküleri ile birlikte, ihale tarihi olan 12/11/2014 Çarşamba günü saat:14.00’a ka-dar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
4-) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
5-) İhaleye ilişkin kira şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Şartname isteklilerce 50,00.-TL bedel karşılığı satın alınacaktır.
6-) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-) Telgraf, faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
SAYI: 574   B.İ.B.               27.10.2014-30.10.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here