İLAN KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.

7
ihale ilanı

İLAN

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.

                                                                              AYLIK

CİNSİ                                         M2,Sİ               TAHMİNİ      GEÇİCİ                        İHALENİN            İHALE

                                                                               KİRA          
TEMİNATI     TARİHİ                 SAATİ

                                                                              BEDELİ        (% 3)

Demirköy ilçesi

İl Özel İdaresi İşhanı

Binası Giriş kat No:4           14,30           170,00.-TL.               306,00.-TL.          01/07/2015
        14.00

Demirköy ilçesi

İl Özel İdaresi İşhanı

Binası Giriş kat No: 10 
31,50       200,00.-TL.          360,00.-TL.          01/07/2015         14.15

 

1-) Yukarıda cins ve niteliği belirtilen. Mülkiyeti İl Özel
İdaresine ait Kırklareli Demirköy İlçesi, Ham-dibey Mahallesi. Cumhuriyet
Meydanı. İl Özel İdaresi İşhanı Binasında bulunan giriş kat 4 nolu ve giriş kat
10 nolu işyerlerinin 01/07/2015 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde. İl
Encümeni huzurunda. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereğince
AÇIK TEKLİF (ARTTIRMA) usulü ile kiraya verilecektir.

2-) Kiralama süresi, 5 (beş) yıldır.

3-) İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen
belgeleri getirmeleri gerekmektedir;

a-) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi.
(T.C.Kimlik numarası belirtilmiş)

b-) Gerçek ve Tüzel Kişilerde adres beyanı (MERNİS veri
tabanında yer alan T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan Kimlik
Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olan adresi olmalıdır. Telefon ve varsa faks
numarası.

c-) Kırklareli İl Özel İdaresi adına geçici teminatların
yatırıldığına dair teminat alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

d-) Gerçek kişilerde, kanıtlayıcı belgeler (2015 Yılı
içerisinde alınmış, bağlı olduğu oda kaydı.)

e-) İstekli şirket için ise; kanıtlayıcı belgeler (2015 Yılı
içinde alınmış bağlı olduğu oda kaydı. Ti-caret Sicil Gazetesi.)

f-) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli
vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halin-de şirketi temsile yetkili
olduğuna dair noter tasdikli belge, ortak girişim olması halinde ise Noter
tasdikli Ortaklık Sözleşmesi.

g-) İsteklilerin, imza sirküleri ile birlikte, ihale tarihi
olan 01/07/2015 Çarşamba günü katılacağı ihalenin saatine kadar İl Özel İdaresi
Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

4-) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek
gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

5-) İhaleye ilişkin kira şartnamesi mesai saatleri içinde İl
Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlü-ğünden 50.00.-TL bedel karşılığı satın
alınacaktır.

6-)- İhalede yer almak isteyen katılımcılar. İhale dosyasını
en geç ihale günü ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne
eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. İhale gün ve saatinden sonra teslim
edilen ihale dosyası ihale dışı bırakılır.

7-) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

😎 Telgraf, faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul
edilmeyecektir İlan olunur.

SAYI:343                                                                    B.İ.B.                                             20.06.2015-22.06.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.