İLAN

5
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ’NDEN DUYURULUR
                    AYLIK
CİNSİ       M2        MUHAMMEN   GEÇİCİ İHALENİN       İHALENİN
                     KİRA      TEMİNATI  TARİHİ SAATİ
                 BEDELİ        (% 3)
İlimiz Vize İlçesi. Kıyıköy 
Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 
E20112b3b pafta, 200 ada,10     190 m2    1.000,00.-TL  1.800,00- 27/05/2015   14:00
parselde kayıtlı. Mülkiyeti PTT          TL
Müdürlüğüne ait olan Eski PTT 
Binasının kafe-restaurant olarak 
işletilmek üzere kiraya verilmesi
1-) Yukarıda cins ve niteliği belirtilen, İlimiz Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, E20112b3b pafta, 200 ada, 10 parselde kayıtlı, Mülkiyeti PTT Müdürlüğüne ait olan 190 m2’lik Eski PTT Binasının kafe-restaurant olarak işletilmek üzere 01/04/2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü, yukarıda belirtilen saatlerde, İl Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (ARTTIRMA) usulü ile kiraya verilecektir.
2-) Kiralama süresi, 5 (beş) yıldır.
3-) İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir;
a-) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi. (T.C.Kimlik numarası belirtilmiş)
b-) Gerçek ve Tüzel Kişilerde adres beyanı (MERNİS veri tabanında yer alan T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olan adresi olmalıdır. Telefon ve varsa faks numarası.
c-) Kırklareli İl Özel İdaresi adına geçici teminatların yatırıldığına dair teminat alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
d-) Gerçek kişilerde, kanıtlayıcı belgeler (2015 Yılı içerisinde alınmış, bağlı olduğu oda kaydı.)
e-) İstekli şirket için ise; kanıtlayıcı belgeler (2015 Yılı içinde alınmış bağlı olduğu oda kaydı, Tica-ret Sicil Gazetesi.)
f-) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halin-de şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, ortak girişim olması halinde ise Noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi.
g-) İsteklilerin, imza sirküleri ile birlikte, ihale tarihi olan 27/05/2015 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
4-) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
5-) İhaleye ilişkin kira şartnamesi mesai saatlpsyasını en geç ihale günü ihale saatine kadar İl özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. İhale gün ve saatinden sonra teslim edilen ihale dosyası ihale dışı bırakılır.
7-)  İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- )Telgraf, faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir
İlan olunur.
SAYI:259       B.İ.B.      13.05.2015-15.05.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here