İl Genel Meclisi Şubat ayı karar özeti açıklandı

12
Kırklareli İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre 2011 yılı İl Genel Meclisi Şubat ayı karar özeti açıklandı.


HABER MERKEZİ
Yapılan yazılı açıklamaya göre 2011 yılı İl Genel Meclisi Şubat ayı karar özeti şu şekildedir;
“07 Şubat 2011 Pazartesi günü yapılan birinci birleşiminde 21 nolu karar; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi (L) bendi ve 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesi ve geçici 2.maddesi gereğince, 14 Ocak 2011 tarihinde emekliye ayrılan “İş Makine Yağcısı” Ahmet YONCA ve “Düz İşçi” olarak görev yapan Nuri Demir’in kadrolarının iptal edilmesine “oybirliğiyle” karar verildi.
07 Şubat 2011 Pazartesi günü yapılan birinci birleşiminde 22 nolu karar; Kırklareli İl Özel İdaresi Yoksullara Mikro Kredi Uygulama Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik taslağının incelenmek üzere “Plan ve Bütçe Komisyonuna” havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisinin Mart ayı toplantısında değerlendirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
07 Şubat 2011 Pazartesi günü yapılan birinci birleşiminde 23 nolu karar; Köy İçme ve Kullanma Suyu Memba Tahsis Yönetmeliği ile Köy İçmesuyu Tesisleri Proje Etüt ve Uygulama Teknik Yönetmeliği’nin incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonuna” havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi’nin Mart ayı toplantısında değerlendirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
07 Şubat 2011 Pazartesi günü yapılan birinci birleşiminde 24 nolu karar; İlimiz Babaeski İlçesi Düğüncülü Köyü hudutlarında faaliyet gösteren hayvan çiftliği tesisinin ruhsatlı olup olmadığının araştırılması hakkında verilen yazılı önergenin görüşülmek üzere gündeme alınmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.
08 Şubat 2011 Salı günü yapılan ikinci birleşiminde 25 nolu karar; 6107 Sayılı İller Bankası A.Ş. Hakkındaki Kanunun 5. ve 6. maddesi gereğince, 10 Şubat 2011 günü yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına,  İl Genel Meclis Üyesi Nail Özden’in temsilci olarak katılmasına, 7 çekimser oy (Yurdaer Ulus, Cemal Vural, Nihat Sağlam, Ali Kamuran Koçyiğit, Hasan Basri Korkmaz, İsmail Dağcı ve Ahmet Şen) ile 16 kabul oyu neticesinde “oyçokluğuyla” karar verildi.
09 Şubat 2011 Çarşamba günü yapılan Üçüncü birleşiminde 26 nolu karar; İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Taşkın tarafından verilen sözlü önerge ile; İçişleri Bakanlığından 03 Ocak 2011 tarihinde İl Özel İdaresine gönderilen 4.873.000,00 TL’nin dağılımının yapıldığını, bu dağılımın İl Genel Meclisi tarafından yapılması gerektiği belirtilerek, söz konusu ödeneğin bütçelendirilmesi ile ilgili meclise bilgi verilmesine, ayrıca İlimiz Babaeski İlçesi Terzili Köyü içmesuyu deposunun kullanılamayacak durumda olduğu, projeleri hazır olan içmesuyu deposunun da yapılarak köyün sağlıklı içmesuyuna kavuşturulması konusunun da görüşülmek üzere İl Genel Meclisi gündemine alınmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.
09 Şubat 2011 Çarşamba günü yapılan Üçüncü birleşiminde 27 nolu karar; Valilik Makam hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 1 (bir) adet 4×4 arazi aracı satın alınması ve 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde ilgili harcama kaleminin açılarak Yedek Ödenek tertibinden ödenek aktarılması hususunda “Plan ve Bütçe Komisyonu” tarafından hazırlanan rapor, İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Birkaya’nın red oyuna karşılık 24 kabul oyu ile kabul edilerek, Valilik Makam hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 1 (bir) adet 4×4 arazi aracı satın alınmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden, 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin Yedek Ödenek Tertibinden 1,00 (bir) TL’nin alınarak 44.39.01.00/01.3.9.15/5/06.1.4.01 Kara Taşıtları Alımları Tertibine aktarılmasına, “oyçokluğuyla” karar verildi.
9 Şubat 2011 Çarşamba günü yapılan Üçüncü birleşiminde 28 nolu karar; Valilik Makam hizmetlerinde kullanılan ve 2010 Yılı içinde görevli olarak trafikte seyrettiği sırada kazaya maruz kalan  4×4 arazi aracının hurdaya ayrılması hakkında verilen sözlü önergenin görüşülmek üzere gündeme alınması, 8 RED (Metin GÜVENÇ, Yurdaer ULUS, İsmail DAĞCI, Cemal VURAL, Nihat SAĞLAM, Ali Kamuran KOÇYİĞİT, Hasan Basri KORKMAZ ve Ahmet ŞEN) oyuna karşılık, 17 KABUL oyu ile “oyçokluğuyla” kabul edildi.
9 Şubat 2011 Çarşamba günü yapılan Üçüncü birleşiminde 29 nolu karar; İlimiz Babaeski İlçesi Osmaniye Köyünde İldeniz Kışlasının konuşlu olduğu ve 480.000,00 m² yüzölçümlü orman kullanma izni bulunan orman vasıflı alanda askeri ihtiyaçların karşılanması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonuna” havale edilmesine, hazırlanacak inceleme raporunun İl Genel Meclisi’nin Mart ayı toplantısında değerlendirilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
10 Şubat 2011 Perşembe günü yapılan dördüncü birleşiminde 30 nolu karar; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi gereğince, Meyveciliği Geliştirme Projesi için İller Bankasına borçlanılmasından vazgeçilmesine, bu projenin İl Özel İdaresine gönderilen ve Valilik Makamınca tahsis edilen ödenek vasıtasıyla yaptırılmasına, İl Tarım Müdürlüğü’nce bu kapsamda hazırlanan projenin 9.sırasında yer alan 4 (dört) adet hizmet aracı satın alınması için ayrılan 200.000,00 TL ödenek ile  6 (altı) adet hizmet aracı alınmasına, İl Genel Meclis Üyeleri Saadettin KIZMAZ ve Enver TUNA’nın ÇEKİMSER oyuna karşılık 19 KABUL oyu ile “oyçokluğuyla” karar verildi.
11 Şubat 2011 Cuma günü yapılan beşinci birleşiminde 31 nolu karar; İlimiz Demirköy İlçesi İğneada Beldesi hudutlarında bulunan Longoz Ormanlarının (UNESCO) Dünya Ortak Kültür Mirasları listesine eklenmesi hakkında “Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun kabulüne, hazırlanan rapor doğrultusunda Longoz Ormanlarının (UNESCO) Dünya Ortak Kültür Mirasları listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına teklif edilmesi  yönünde tavsiye kararı alınmasına, İl Genel Meclis Üyesi Safet Üresin’in çekimser oyuna karşılık 18 kabul oyu ile “oyçokluğuyla” karar verildi.
11 Şubat 2011 Cuma günü yapılan beşinci birleşiminde 32 nolu karar; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesi’nin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddeleri gereğince, 2011 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesinin Genel Sekreterlik 04.Ekonomik İşler ve Hizmetler Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci düzeyinin altında bulunan Asilbeyli Köyünün Hayvan Ahırlarının Köy Dışına Çıkarılması Projesinden 60.000,00 (Altmışbin) TL ödeneğin alınarak, 01.Genel Kamu Hizmetleri altında bulunan Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci düzeyinde yer alan Köylere Yardım tertibine aktarılmasına, bu tertipten Asılbeyli Köyü Muhtarlığına söz konusu projede kullanılmak üzere verilmesine, “oybirliğiyle” karar verildi.
11 Şubat 2011 Cuma günü yapılan beşinci birleşiminde 33 nolu karar; İlimiz Babaeski İlçesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait eski Özel İdare hizmet binasının durumu ile ilgili “İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun kabulüne, hazırlanan rapor doğrultusunda, İlimiz Babaeski İlçesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait eski Özel İdare hizmet binasının, tahsis talebinde bulunan Babaeski Belediyesi Başkanlığı’na, Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararlarına uygun projelerin hazırlanmasını ve Bölge Müdürlüğünce onaylanmasını takiben, gerekli onarımların yapılarak sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesine, Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararları doğrultusundaki çalışmaların 3 (üç) yıl içinde tamamlanmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, “oybirliğiyle” karar verildi.” (ue)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here