İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

14
T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 55’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI KIRKLARELİ
1 ADET EKMEK PİŞİRME FIRINI (ENDİREKT ISITMALI DÖNER TİP) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/125528
1- İdarenin
a) Adresi : PINARHİSAR YOLU ÜZERİ 2’NCİ KM. MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882142933 – 2882141565
c) Elektronik Posta Adresi : 55tugihkom@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekmek Pişirme Fırını (Endirekt Isıtmalı Döner Tip) 1 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 55’İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI TAŞ.(TÜK.)-110 MAL SAY.LIĞI KIRKLARELİ’ NE (MAHMUT ŞEVKET PAŞA KIŞLASINDA MEVCUT FIRIN BİNASININ İÇİNDE MONTAJI YAPILMIŞ OLARAK) TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren İşe başlama tarihi ve sözleş-me süreci başlayacaktır.
10.3.2. İdare tarafından yükleniciye ayrıca bir işe başlama tebligatı verilmeyecek Mallar defaten (tek partide) teslim alınacaktır.
10.3.3. Malın teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 
10.3.4. TESLİM ALMA/TESLİM ETME:
a. Yüklenici iş günlerinde (08:00-17:00) saatleri arasında mal saymanlığına (cezasız olarak) teslim e-debilecektir. Yüklenici muayene edilmek üzere telsim ettiği malın ret edilmesi halinde ret edilen malın yerine teslim süreleri içersinde 1 (Bir) defa mal teslim etme hakkına sahiptir. Taahhüt ettiği malı teslim sürelerine uygun olarak yerine getirmediği takdirde idare tarafından çekilecek ihtarlı süre içersinde yüklenici 1(bir) defa mal getirme hakkına sahiptir.
b. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Mal teslim/değiştirme tarihlerinin son gününün tatil gü-nüne rastlaması halinde; teslimat takip eden ilk iş gününde yapılacak, bu durumda herhangi bir gecik- me cezası uygulanmayacaktır. Tatil gününe rastlayan teslimatlar tatil gününü takip eden ilk iş günü yapılmaz ise; cezalı sürenin başlangıcı olarak, tatil gününe isabet eden teslim tarihi esas alınacaktır.
c. Noksan miktarlı mal teslim edilmeyecek/teslim alınmayacaktır, 
ç. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir.
d. Mal alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliği ve Mal alımları Denetimi, Mu-ayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi gereğince taahhüt konusu mallar için sözleşmenin feshedilmesi ge-rektiğinde sözleşmedeki kesin teminatın tamamı hazineye irat kaydedilecektir. İhtarlı süre içerisinde de mal getirilmemesi veya getirilen malın muayenede reddedilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve karar almaya gerek olmaksızın sözleşmenin 35’nci maddesi gereği sözleşme feshedilecek, yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecek, ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı (ihalelere katılmaktan yasaklama) maddesi uygulanacaktır.
e. Satıcının, malı erken veya geç teslim etmeyi teklif etme hakkı ve yetkisi yoktur.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: 55’inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı ihale salonu / KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 28.10.2014-10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Oda-sı belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Oda-sından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi"
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) yada istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İstekliler yukarıda belgelerden birini sunarak imalatçı olduğunu tevsik edeceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 55’inci Mknz. P.Tug. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı / KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 55’inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salo-nu/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu iha-lede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-minat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI: 546 B.İ.B.        18.10.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here