İHALE İLANI Masaüstü Bilgisayar Satın Alınacaktır!

16
İHALE İLANI
Masaüstü Bilgisayar Satın Alınacaktır!
Kırklareli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Masaüstü  Bilgisayar Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
İhale kayıt numarası : 2013/52165
1-İdarenin
a) Adresi : Karacaibrahim Mah. Mese Sok. Kültür Sarayı Sanayi Sitesi Arkası 1  39100 Kırklareli Merkez/Kırklareli
b) Telefon ve faks numarası : 0288 212 96 70 – 0288 212 96 85
c) Elektronik posta adresi : imidb@kirklareli.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ ve http://imidb.kirklareli.edu.tr
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kısım No Açıklama Birimi   Miktarı
1 Masaüstü Bilgisayar Tip 1 (4 Çekirdekli) Adet  19
2 Masaüstü Bilgisayar Tip 2 (2 Çekirdekli) Adet  20
b) Teslim yeri / yerleri : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri
c) Teslim Tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde teslim edilir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez –  Kırklareli
b) Tarihi ve saati : 16.05.2013 Perşembe Günü Saat: 10:30
Madde 4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar oda-sından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı ol-duğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu,
f) İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. 
4.3.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu ser-best bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edi-lir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Ye-terlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya ku- ruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İsteklinin kendisine ait satış sonrası hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip servis organizasyonu bulunmalıdır. İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalanana kadar söz konusu ofisin, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgeleri, adres, telefon, faks numarası, web adresi ile çalışan personelin isim ve görev listesini idareye teslim edecektir.
4.3.3. Standarda ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünlere ait CE belgesi. Sistem (Kasa) FCC, TUV, veya CE standartlarından en az ikisine uygun olacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu gösteren teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50TL (ellitürklirası) karşılığı Kırklareli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez-Kırklareli adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in- indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı Merkez-Kırklar- eli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve- receklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Alaattin Yerlikaya
İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.
SAYI:220                                                         (B.İ.B.)                                                      03.05.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here