İHALE İLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

21
KLÜ. Kavaklı Yerleşkesi Büyük Onarım Kapsamında Bina Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü iie ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2012/67971
1- İdarenin
a) Adresi : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi /  KIRKLARELİ
b)Telefon ve faks numarası : 288 2129673 –  288 2129679
c) Elektronik posta adresi : yapiisleri@kirklareli.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
    internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği,  türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye
 EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale  dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kırklareli Üniversitesi Kavaklı Yerleşkesi / KIRKLARELİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire
 Başkanlığı Kültür Merkezi / KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 02.07.2012 -10:30
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Sıra
No MESLEKİ UNVAN DENEYİM SÜRESİ (En Az) ADET
1 İnşaat Mühendisi veya Mimar 5 yıl   1
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur. 
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu       Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi       İnşaat Mühendisi veya Mimar En az 5 yıl mesleki deneyimli
1 Şantiye Elemanı       Makine Mühendisi veya Makine Teknikeri En az 5 yıl mesleki deneyimli
1 Şantiye Elemanı       Elektrik Mühendisi veya Elektrik Teknikeri En az 5 yıl mesleki deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Sıra No CİNSİ ADET
1 Kamyon (En az 10 ton)   1
2 Vibratör (En az 2,5 HP)   1
3 Ekskavatör (En az 140 HP)   1
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B-III grubu işlerdir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki esas ve usullere uygun ve aynı Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamak üzere İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümleri diplomalarıdır.
5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 49239176-5001 nolu hesabına yatırılacak bedel karşılığında,
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kültür Merkezi/KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kültür Merkezi / KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer Hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
1- İhale dokümanı bedeli olan 1000- TL (Bin Türk Lirası) T.C. Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi nezdindeki Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 49239176-5001 nolu hesabına yatırılması, yatırıldığına dair alınan makbuz üzerine ihale kayıt numarası, isteklinin tam adı ve Vergi Numarası / T.C. Kimlik No yazılması gerekmekte olup, ihale dokümanı almak üzere idareye geti-rilmesi gerekmektedir.
2- İhale dokümanı idarede ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur. İdarece hazırlanan ihale dokümanı, 1 Adet seri numaralı "Compact Disc – CD" hafinde verilecektir.
3- Posta ile ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır.
4- Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olacaktır.
 
Ergün Erbay
Genel Sekreter
SAYI:244                                                 (B.İ.B.)                                                 07.06.2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here