İHALE İLANI KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

7
İHALE İLANI
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
İSTASYONLARINDA KULLANILAN 39 AP 737, 39 AP 747, 39 EZ 253, 39 EZ 254, 39 EZ 255 VE 39 EZ 256 PLAKALI ACİL YARDIM AMBULANSLARINA KASKO YAPTIRILMASI İŞİ.
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Kullanılan 39 AP 737, 39 AP 747, 39 EZ 253, 39 EZ 254, 39 EZ 255 ve 39 EZ 256 Plakalı Acil Yardım Ambulanslarına Kasko Yaptırılması İşi. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/56497
1-İdarenin
a) Adresi : YAYLA MAHALLESİ 70. SOKAK NO:1 TOKİ BÖLGESİ 39100 KIRKLARELİ  MERKEZ /KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141076 – 2882147785
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği ınternet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik  Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şart-   nameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kırklareli
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yayla Mah. 70. Sok. No:1 TOKİ Bölgesi / KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 16.05.2013-11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İsteklinin Sigorta Şirketi "Yetkili Acentesi" olduğunu belirtir belgenin aslı veya noter onaylı sureti İhale Komisyonuna ibraz edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Si-cil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yayla Mahallesi 70. Sok. No:1 TOKİ Bölgesi KIRKLAR-ELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-dirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi Yayla Mah. 70. Sok. No:1 TOKİ Bölgesi / KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üze-rinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI:229                                                         (B.İ.B.)                                                      07.05.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here