Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İHALE İLANI

14
T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İHALE İLANI
1-Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü, kullanım hakkı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze ait Kırklareli Merkez İlçe,Yapraklı Mah. Namazgah Cad. 258 ada, 10 parselde kayıtlı (Daim Restaurant yanı) geçmiş yıllarda otopark olarak işletilen 376 m2 lik taşınmaz 1 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmak suretiyle kiraya ve-rilecektir.
2-İhale 10.Temmuz.2012 Salı günü Saat 10.30 da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki toplantı odasında yapılacaktır.
3-Söz konusu taşınmazın yıllık kira bedeli katma değer vergisi ve diğer fonlar hariç 2.500,00 TL. (İkibinbeşyüz TürkLirası) olup,ihaleye esas % 30 (YüzdeOtuz) geçici teminat 750,00 TL.(Yediyüzelli TürkLirası) dır.Geçici Teminat İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi neznindeki 7991033-5002 nolu hesaba yatacaktır.
4- İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler.
a-) Kiralama amacını belirten dilekçesinin yanında Tebligat için adres beyanı,
b-) Geçici teminat yatırıldığına ilişkin banka dekontu veya Banka Teminat Mektubu, 
(Geçici Teminatın bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27.maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.)
c-)Gerçek kişiler için yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
d-)Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık veya Noter Tasdikli)
e-)Tüzel Kişilerde teklifte bulunacak kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. İle Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek teşekkülden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi,
f-)Vekaleten ihaleye katılacak olanlar için vekaletname (Noterden)
g-)İhale dokümanı alındığına ilişkin makbuz
5-İhaleye ilişkin şartname,mesai saatleri içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler servisinde görülebilir,Ancak İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı alması zorunlu olup,ihale doküman bedeli 50,00 YTL. (ElliTürklirası) dır.
6-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Telgraf,Faks ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
SAYI:264                                                 (B.İ.B.)                                      29.06.2012- 03.07.2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here