CİNSİ AYLIK GEÇİCİ İHALENİN İHALENİN M2’SI MUHAMMEN TEMİNATI TARİHİ SAATİ

17
KİRA BEDELİ (% 3)
Karakaş Mh. 7
pafta, 245 ada, 31
parselde kayıtlı 352,00 m2 5.250 00.-TL 28.350,00-TL 05/11/2014 14.30
352,00m2 lik
kısmının restaurant
olarak işletilmek
üzere kiraya
verilmesi
İLAN 
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.
1-) Yukarıda cins ve niteliği belirtilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kırklareli İlimiz Merkez Karakaş Mh. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m2 yüzölçümlü ve 2.090,00 m2 lik kısmında 30 yıl süreli irtifak hakkı verilen taşınmazın 352,00 m2 lik kısmı restaurant olarak işletilmek üzere 05/11/2014 tarihine rastlayan Çarşamba günü, yukarıda belirtilen saatlerde, İl Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (ARTTIRMA) usulü ile ki-raya verilecektir. 
2-) Kiralama süresi, 15 (onbeş) yıldır.
3-) İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir;
a-) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi. (T.C.Kimlik numarası belirtilmiş)
b-) Gerçek ve Tüzel Kişilerde adres beyanı (MERNİS veri tabanında yer alan T.C. kimlik numarası ileilişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olan adresi olmalıdır. Telefon ve varsa faks numarası.
c-) Kırklareli İl Özel İdaresi adına geçici teminatların yatırıldığına dair teminat alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
d-) Gerçek kişilerde, kanıtlayıcı belgeler (2014 Yılı içerisinde alınmış, bağlı olduğu oda kaydı.)
e-) İstekli şirket için ise; kanıtlayıcı belgeler (2014 Yılı içinde alınmış bağlı olduğu oda kaydı, Ticaret Si-cil Gazetesi.)
f-) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, ortak girişim olması halinde ise Noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi.
g-) İsteklilerin, imza sirküleri ile birlikte, ihale tarihi olan 05/11/2014 Çarşamba günü saat 14:00’e ka-dar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
4-) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
5-) İhaleye ilişkin kira şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünde görüle-bilir. Şartname isteklilerce 100,00.-TL bedel karşılığı satın alınacaktır. 6-)İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
7-) Telgraf, faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir İlan olunur.
SAYI: 557 B.İ.B.               22.10.2014-24.10.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here