Çalıştay sona erdi

157
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Küresel İklim Değişikliği çerçevesinde, Türkiye’deki toprak ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir ve etkin kullanımı ile sulu tarım alanlarında üretilen başta şekerpancarı olmak üzere, alternatif ürünler dikkate alınarak üretim politikalarının değerlendirmesi amacıyla Kırklareli’de Sulu Tarım Alanlarında sürdürülebilirlik çalıştayı sona erdi. 
HABER MERKEZİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Küresel İklim Değişikliği çerçevesinde, Türkiye’deki toprak ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir ve etkin kullanımı ile sulu tarım alanlarında üretilen başta şekerpancarı olmak üzere, alternatif ürünler dikkate alınarak üretim politikalarının değerlendirmesi amacıyla Kırklareli’de Sulu Tarım Alanlarında sürdürülebilirlik çalıştayı sona erdi. 
Çalıştay, 17 Şubat Salı günü başlayarak 18 Şubat Çarşamba Günü sona erdi. 2 gün süren Çalıştayın son gününde hazırlanan raporların sonuçları sunuldu.   
Çalıştaya; Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Gıda Tarım ve Hayvancılık BakanlığıDaire Başkanı Lokman Ramazanoğlu ve  Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hakan Keçeci katıldı.
Dünya’da ve Türkiye’de Bitkisel Üretim Sektöründe Yaşanan Gelişmeler, Kırklareli’nde Tarımsal Üretim, Dünya’da ve Türkiye’de Şekerpancarı Yetiştiriciliği, Toprak ve Su Kaynaklarının Önemi ve İklim Değişikliklerinin Etkileri ile Sürdürülebilir Tarımda Yem Bitkileri konularında sunumlar yapılmış ve çalışma grupları öncesinde katılımcılar konu hakkında bilgilendirildi.
Grup çalışmalarına ilişkin Çalıştay Sonuç Bildirgesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığ Daire Başkanı Lokman Ramazanoğu, Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hakan Keçeci ile Prof. Dr. Mustafa TAN tarafından açıklandı. Raporlarda, sulu tarım alanları ve Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması konularında hazırlanan raporların sonuçları sunuldu.
* Sulu tarım alanları;
Sulu Tarım Alanlarında Alternatif Ürünler Çalışma Grubu; sürdürülebilir bir şekerpancarı üretimi için şekerpancarı alan ve üretiminde ülkemizde ve dünyada şekerde mevcut durum, hedeflerimiz, ülkemizin şeker ihtiyacı, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler, mısır üretiminde yaşanan gelişmeler ve sektörel etkiler ile şekerpancarı üretiminde münavebe sistemi değerlendirildi.  Değerlendirme Sonuçlarında; Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şekeri, yurtiçi üretimle karşılayacak gerekli kaynakların mevcut olduğu, ancak bu kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayacak tedbirlere ihtiyaç bulunduğu, 2014-2015 pazarlama yılında tahsis edilen 2.318.000 ton pancar şekeri, 250.000 ton nişasta bazlı şeker olmak üzere toplam 2.568.000 ton şekerin arz-talep dengesi içerisinde yurt içinde üretilmekte olduğu, Şeker sektöründe, pancar şekeri başta olmak üzere yurtiçi talebin yurtiçi üretimle karşılanacağı ve ilave stok maliyetlerinin oluşmayacağı politikalara (tükettiğin kadar üret- kotalı üretim) devam edilmesine,  Şekerpancarı üretiminin mevcut durumu dikkate alındığında, şeker pancarı üretim yerlerine göre güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin farklılık gösterdiği, bu nedenle bölgeler bazında mevcut durumun ayrı ayrı ele alınması gerektiğine yer verildi.
* “Toprak ve Su Kaynaklarının Korunmalı”
Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması Çalışma Gurubu, iklim değişikliklerinin etkileri, risk yönetimi ve tarım sigortası, sulu tarım alanlarında çevreye duyarlı üretim teknikleri, sulu tarım alanları için ekim nöbeti/münavebe, uygun girdi kullanımı (gübre, ilaç ve su kullanımı, basınçlı sulama sistemleri), mekanizasyon, alternatif enerji kaynakları (güneş enerjisi vb.) ve şekerpancarında su tüketimi değerlendirdi. Sonuçlarda; “İklim değişikliklerinin etkilerine bağlı olarak fayda ve zarar analizi ile toprak ve su kaynaklarının korunması ve devamlılığın sağlanması, bölgeye uygun ürün deseninin belirlenmesi, Ürünün sigortalanması, yüzey sularının kirlenmesine karşın uygun risk yönetimi ve sigorta kapsamının belirlenmesi ya da iyileştirilmesi, gelir sigortasına geçilmesi, Bölgenin sulama suyu kapasitesinin tespit edilerek münavebe bitkilerinin belirlenmesi, ekim nöbeti uygulanması, Tarım arazilerinin korunması, arazi toplulaştırması, toplulaştırma ile açık sulama sistemlerinin basınçlı sulama sistemlerine dönüştürülmesi veya rehabilite edilmesi,  Entegre mücadele programları sürecinin iyi tarım uygulamaları ile diğer ürünlere yansıması ve hassas tarım yöntemine ilişkin eğitim yayım çalışmalarının etkinleştirilmesi,  Araştırma Enstitüleri ve Bakanlığımız işbirliği ile uygun ekim nöbeti sistemlerinin denenmesi, sonuçların yaygınlaştırılması konusunda çalışmaların yapılması, Gübre-ilaç kullanımının kontrolü ve kayıtlılığın özendirilmesi, toprak analizine uygun gübre kullanımının etkinliğini artıracak tedbirlerin alınması,  Alternatif enerji kaynaklarının (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyogaz) yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim yayım çalışmalarının artırılması, Tarımsal girdiler (enerji, bitki koruma ürünleri, gübre, tohum, işgücü) ve su tasarrufu açısından, uygun alanlarda fide yöntemi ile pancar ekiminin özendirilmesine” yer verildi.
* Öneriler:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Daire Başkanı Lokman Ramazanoğu,  Mevcut durumun analizi sonrasında çalışma gruplarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Çalışma grupları tarafından sektörel sürdürebilirliğe ilişkin önerilerde bulunduklarını dile getirdi. Ramazanoğlu; “ Üretim bölgelerinin toprak, su ve iklim özellikleri dikkate alınarak belirlenen münavebe planına göre şeker pancarı yetiştiriciliğinin devam edilmesine,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversite, Şeker Kurumunun, T.Ş.F.A.Ş, Pankobirlik ve ülke genelinde uygun şekerpancarı ekolojilerini belirlemesi, mevcut başlatılan çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılarak havza bazlı üretim ve destekleme modeline geçilmesine, pilot uygulamaların yapılmasına, Şeker polar oranının düşük olduğu bölgelerde kalitenin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik tedbirlerin alınması, Ar-Ge ve yayın çalışmalarının arttırılması, bu bölgelerde şeker pancarı ekiminin sürdürebilirliğini sağlayacak fiyatlandırma politikasının izlenmesine, Ekolojik ve ekonomik olarak uygun olmayan bölgelerde şekerpancarı yetiştiriciliği yerine, başta yağlı tohumlar olmak üzere diğer ürünlerin (sebze vb.) yetiştiriciliğin yapılmasına, Münavebe planının düzenli bir şekilde uygulanması için etkin bir denetim mekanizması ve bilgi sistemi oluşturulmasına, bu amaçla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kayıt- bilgi sistemleri yanında uzaktan algılama yöntemlerinin kullanılmasına,  Münavebe planına uyulmadan yapılan ekimleri caydıracak, gerektiğinde imhaya imkân tanıyacak mevzuat altyapısının oluşturulmasına, Sulu tarım alanlarında başta yağlı tohumlar olmak üzere yem bitkileri ve baklagillerin mutlaka münavebeye dahil edilmesine,  Şeker sektöründe, üretim aşamasında var olan üretici örgütlerinin işletme aşamasında da etkinleştirilmesi, sürdürülebilirliğe yönelik gerektiğinde fabrikalar için mülkiyet hakkının devrinden ziyade işletme hakkının devredilmesi önerildi” dedi.
* “Çalıştay Başarılı geçti
Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hakan Keçeci, çalıştayın başarı ile gerçekleştiğini dile getirerek açıklamalarda bulundu. Keçeci açıklamasında;
“Kırklareli’de Tarım alanlarımızın sadece 46 bin 250 hektarı sulanabilir durumdadır. Dolayısıyla böyle bir zorunluluk sulu arazilerin daha verimli kullanılmasını birden fazla ürün ekilmesini veya şeker pancarı gibi daha fazla kar getiren ürünleri tercih etmeyi gerekmektedir. İşte bu sebeple Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı olarak bizler bu konunun önemini vurgulamak, yerel dinamikleri hayata geçirmek ve konuyu hayata geçirmek amacıyla ilimizde böyle bir çalıştayı gerçekleştirdik. 2 gün boyunca kırklareli’mizde üretilen ağırlıklı bitkisel ürünler buğday, ayçiçeği ve mısırın yanı sıra esas stratejik ürünümüz olan şeker pancarını ve diğer katma değer yaratacak çeşitleri tartıştık. Bölgesel olarak Trakya’ya baktığımızda şeker pancarı üretimi şuan yaklaşık 50 bin ton civarındadır. Bu üretim ne yazık ki bölgemizde bulunan Alpullu Şeker Fabrikasının çalıştırılmasına yetmemektedir. Yaptığımız Sulu Tarım Alanlarında sürdürülebilirlik çalıştayındaki amacımız ilimizin ve bölgemizin mevcut üretimini değiştirmek, üreticilerimizin birim alandan elde edeceği geliri artırmak, Şeker Fabrikamızı verimli bir şekilde çalıştırmak. Çiftçimizi ve halkımızı kalkındırmak bu çalıştay ile bunu gerçekleştirdik. Yaptığımız çalıştay ile eksiklikleri gördük ve bunları gidereceğiz” dedi. (Selçuk Vurucu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here