Bu kararlara uymayanlar yanacak

16
* Orman Yangınları Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanununun 69. 74, 76, 83, 105, 107 ve 110. maddeleri ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5336 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılacak.

HABER MERKEZİ
Kırklareli Vali Yardımcısı Sayın İsmail Gültekin Başkanlığında 18 Mayıs 2010 tarihinde toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonu’nda alınan kararlar açıklandı. Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi mücadelesinde Çevre ve Orman Bakanlığı dışındaki kuruluşların olanaklarını tespit, yararlanma ve yardımlaşma ilkelerini belirleme, yangın söndürme planının tatbiki ve Önlemlerin alınması amacıyla komisyonun oluşturulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
“ 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 69’ncu maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulu’nun 10.09.1976/12520 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konan "Orman Yangınlarının  Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik" esasları gereği, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi mücadelesinde Çevre ve Orman Bakanlığı dışındaki kuruluşların olanaklarını tespit, yararlanma ve yardımlaşma ilkelerini belirleme, yangın söndürme planının tatbiki ve Önlemlerin alınmasıdır.
Orman Yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde en önemli olgular görme/ gözetleme, haberleşme, ulaşım ve erken müdahaledir. Ormanların içinde/ bitişiğinde/ yakınında yangın belirtisi görenlerin haber verme isteklerine devlete ait Askeri ve mülki haberleşme vasıtaları ile "ALO 177 Orman Yangın İhbarı" hizmet hattından ücretsiz faydalanma olanağı sağlanmaktadır.
Mükellefiyet, orman yangınlarında civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu yangın söndürmekle mükelleftir. Mükelleflere ait listeler ormana yakın ve civar hangi köy ve kasabalarda hazırlanacağı Orman İşletme Müdürlüğünce tayin ve tespit edilecektir.
Mükelleflerin yangın mahalline şevki; Orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla diğer daire ve belediyelere ait taşıma vasıtaları, akaryakıt ihtiyaçları OGM’nce karşılanmak koşulu ile ücretsiz olarak en büyük mülki amir tarafından görevlendirilecektir.
Söndürme iş ve işlemleri; Orman Yangınının teknik bakımdan söndürülmesi işi yangının söndürülmesine iştirak eden yangın amiri tarafından sevk ve idare edilecektir. Yangın amiri Orman İşletme Müdürü’dür.
Teşkilatlanma; Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu İl Merkezinde Vali Yardımcısı Başkanlığında, 55’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü. Karayolları Şube Şefliği, DSİ 112. Şube Müdürlüğü, Meteoroloji İl Müdürlüğü, TREDAŞ İl İşletme Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü Yetkililerinden oluşacaktır. İsimleri belirlenmiş Kurul Üyeleri Orman Yangın ihbarı sonrasında Orman İşletme Müdürlüğünün çağrı yapması durumunda, Orman İşletme Müdürlüğünde hazır bulunacaktır.
Mücadele Komisyonu, Yangın Amirinin yangın söndürme ile ilgili araç / gereç ihtiyaçları teminini/ şevkini sağlamak üzere Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasında toplanacaktır.
* Önlemler;
Üye Kuruluşlar, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nda bulunacak görevlilerinin adı, soyadı, unvanı, adresi, ulaşılacak telefon / cep telefon numaralarını 31.05.2010 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildireceklerdir.
Üye Kuruluşların haberleşme görevlileri, Orman Yangınları Haberleşmesinin Önemi / Özelliği konusunda kuruluşlarınca bilgilendirilecektir.
Yangın Mükellef listelerinin ilanı 31.05.2010 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Kırklareli  Merkez İlçesi, Kırklareli Kent Ormanı. Kavaklı Korusu Piknik Mesire yeri, Kanara Deresi ve Karahıdır Korusu Piknik Mesire yerleri dışındaki  ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaklanmış olup, Kırklareli Kent Ormanında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince, Kavaklı Korusu Piknik Mesire Yeri ve Karahıdır Korusu piknik mesire yerlerinde orman yangınlarına karşı her türlü önlem İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerince aldırılacaktır.
Toplu taşıma ve arazili hizmet aracı bulunan daireler ve belediyeler, mükelleflerin yangın mahalline sevk hizmetini verecek toplu taşıma ve arazili hizmet vasıtaların plaka no ve özelliklerini içeren (görevli adı/soyadı, adresi, iletişim sağlanacak cep dahil telefon numarası v.b. ) bilgi cetvelini 31.05.2010 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğüne göndereceklerdir.
Herhangi bir yangın veya hava koşullarında. Üye Kuruluşlarla ( DSİ. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Birimi, Karayolları, Belediyeler,) ve T.P.A.O. , BOTAŞ, Alpullu Şeker Fabrikası, diğer Resmi ve Özel Kuruluşlar Orman İşletme Müdürlüğünün talebi halinde ellerindeki dozer, greyder, treyler, iş makineleri ve yangın söndürme araçlarını donanımlı olarak istenen mahalle göndereceklerdir. Akaryakıtları Orman İşletme Müdürlüğünce karşılanacaktır. İlgili Kurum ve Kuruluşlar makine parkındaki iş makinelerinin (sayı, nitelik, görevli adı ve soyadı, iletişim sağlanacak telefon/ işyeri-ev adresi vb. ) bilgi cetvelini 31.05.2010 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğüne ileteceklerdir.
Orman İşletme Müdürlükleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara ait iş makineleri, özellikle dozerlerin bıçağının sökülüp ayrı yüklemesi uzun zaman  alıp ayrı bir işlemi gerektirdiğinden dozer bıçağıyla beraber Treyler’e yüklenerek, operatör ve araç ile makinenin her türlü güvenlik tedbiri alınarak öncü araç eşliğinde yangın mahalline nakli sağlanacaktır.
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Ekiplerince, yangına müdahale edecek yangın ekiplerinin, İş makinelerinin, arozözlerin karayolları üzerindeki seyrinde gerekli kolaylık (Eskort, geçiş üstünlüğü v.s.) gösterilecektir.
Enerji Nakil Hatlarından yangın çıkmasını önlemek amacıyla, trafoların, enerji nakil hatlarının bakım ve onarımları yapılacak, ayrıca hat altında ve yakınındaki yanıcı maddeler ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından temizlettirilecektir. Bu işlemler yangın sezonu öncesine kadar tamamlandığına dair tutanaklar Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilecektir.
Ayrıca çok rüzgârlı havalarda ve Orman İşletme Müdürlüğü Yetkililerinin talebi halinde ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarındaki elektrikler kesilecektir.
Yangın çıkma riski bululan çöp, depo alanları için belediyeler gerekli tedbirleri alacaklar, buradaki olası yangınlar Belediye Başkanlıkları tarafından öncelikle önlenecektir. Belediyeler çöp alanlarının etrafını kepçe ile şerit açmak suretiyle güvenli hale getireceklerdir. Bu çalışmaların neticesini 15.06.2010 tarihine kadar Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak bildireceklerdir.
İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları Orman İdaresince talep edilen iş makinesi ve arasöz taleplerini karşılayacaklar. Ellerinde bulunan arasözlerin yangın sezonu boyunca faal olmasını sağlayacaklardır.
Yangın riski yüksek orman köyleri Orman İdaresince tespit edilerek halkın orman yangınları konusunda eğitimine ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca yangına hassas ibreli ağaç türlerinin bulunduğu Kırklareli-Dereköy. Demircihalil-Armağan, Kırklareli- Kofçaz, Kadıköy-Karahamza, Karahamza-Devletliağaç, Ahmetçe-Kuzulu, Üsküp-Çukurpınar, Üsküp-Beypınar, Yenice-Demirköy, Kocayazı-Kula köy yollarının kenarlarında bulunan ibreli ormanların bulunduğu kısımlarda yol şevi temizliği ve bakımının İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Şefliği tarafından yapılması sağlanacaktır.
Orman Yangınlarının çıkış sebepleri arasında bulunan avcı ve çoban ateşleri konusunda mülki idare vasıtası ile çobanlar, avcılık dernekleri vasıtası ile de avcılar ikaz edilecektir.
Yangın riskinin yüksek olduğu günlerde İlçe ve Belde merkezlerinde, belediye ilan bürolarından, köylerde muhtarlıklar cami ses yayın cihazından sesli ikazlar yapılarak halkın dikkati çekilecektir.
Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi hususunda talep olduğunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Askeri Birliklerde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılacaktır.
İl Müftülüğünce, yangın mevsimi süresinde ( Haziran-Ekim) camilerden din görevlilerinin uyarıcı/eğitici vaazlar verilmesi sağlanacaktır.
Halkın yoğun olarak bulunduğu merkezlere yangın mevsimi boyunca asılı kalacak uyarıcı pankartlar asılacaktır.
6831 Sayılı Orman Kanununun 76.’ncı maddesine göre ormanlara 4 km mesafede veya aynı Kanunun 31’nci (mülki hudutları içinde verimli Devlet Ormanı bulunan köyler ) ve  32’nci ( mülki hudutları içinde verimsiz Devlet Ormanı bulunan köyler ile nüfusu 2500 den az olan kasabalar ) maddeleri kapsamına giren köylerde ve kasabalarda olası ekin ve anız yangınlarına ilk müdahale en yakın Belediye itfaiye teşkilatı ve yangın söndürme teşkilatı bulunan Kurum / Kuruluş tarafından yapılacaktır.
Kırsal alan yangınlarına müdahale yasal olarak hiçbir kuruma sorumluluk olarak verilmemiş olup, boşlukta bulunmaktadır. İlerleyen aşamalarda mutlaka yerleşim alanlarını ve ormanları tehdit edebileceği için özellikle Orman Genel Müdürlüğü birimlerinin müdahalesini zorunlu kılmaktadır. Ancak bu durum mevzuatımızda taşra teşkilatımız çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarına girmediğinden yapılan müdahalelerde ( yangına gidiş-geliş, söndürme çalışmaları ) meydana gelebilecek kaza ve zararlardan dolayı personelimiz yasal sorumlulukla karşı karşıya kalabilecektir. Bu bakımdan kırsal alan yangınları ile mücadele konusunda yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemede görevin mülki idarelerde olması, öncelikle yerel yönetim ve diğer kamu kaynaklarının kullanılması, orman yangınları riski ve devam eden orman yangınları dikkate alınarak orman idaresinden yapılacak taleplerin ne şekilde karşılanacağı yasal olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince tarım ürünlerinin toprağa en yakın mesafeden kısa biçtirilmesi sağlanacak, hasat sonrasında ekili alanların çevresi sahipleri tarafından, en az 5 sıra pulluk ile sürülerek olası anız yangınının yayılmasına karşı önlem alacaktır. Anız yakılmaması, olası anız yangınlarına karşı önlem alınması konularında Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince çalışma yapılacak ve titizlikle takip edilecektir. Ayrıca Biçerdöver ve balya makinelerinde en az 2 adet 6′ şar Kg.lık yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. Bu zorunluluğun takibi Tarım İl Müdürlüğünce, Genel Kolluk Kuvvetlerince ve Köy Muhtarlı ki arınca yapılacaktır.
Yerel yayın organları aracılığı ile halkın orman yangınları konusunda daha duyarlı davranması için gerekli uyarılar yapılması sağlanacaktır.
Meteoroloji İl Müdürlüğü yangın mevsimi süresince hava raporlarına ait bilgileri " ALO 177 Orman Yangın İhbarı" hizmet hattı görevlisine bildirecektir. Ayrıca nispi rutubetin % 30 ‘un altına, rüzgar hızının 20 km / saat üstüne çıktığı / çıkacağı hava halleri Orman İşletme Müdürlüğüne ivedi bildirilecektir.
Orman yangınları ile Mücadelede mahalli gücün kâfi gelmemesi (İşçi. Mükellef) durumunda "6831 Sayılı Orman Kanunun 69.maddesi ve Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Göreceği İşler Hakkında Yönetmeliğin" 13-21. maddeleri gereğince lüzum ve en büyük mülki amirin talebiyle Askeri Birliklerde yangına iştirak edeceklerdir.
İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü devriye hizmeti veren birimlerini/ görevlilerini orman yangınları, anız yangınları konusunda uyarıcı/caydırıcı olmaları hususunda bilgilendirecektir.
İl Sağlık Teşkilatı talep olduğunda, yangın söndürme çalışmalarına mahalline sağlık ekibi ve ambulans göndererek katkıda bulunacaktır.
Giriş çıkışa yasaklanması gereken ormanlık alanlar orman idaresi tarafından tespit edilerek tebliğ haline getirilecek ve resmi gazetede yayınlanması sağlanacaktır.
Kırklareli Vali Yardımcısı Sayın İsmail Gültekin Başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonu kararlarının gereği yapılmak üzere Kaymakamlıklara ve İlgili Kuruluşlara dağıtılmasına,  bu karara  uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanununun 69. 74, 76, 83, 105, 107 ve 110. maddeleri ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5336 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına karar verildi. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here