Adaylık için başvurular bugün başlıyor

12
* Adaylar, www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 08-15 Şubat 2010 tarihleri arasında elektronik ortamdan müracaat edebilecekler.


HABER MERKEZİ
Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 15 adet Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrolarına 09-11 Mart 2010 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş sınavı (sözlü) ile eleman alınacağı bildirildi. Yapılacak olan sınava başvuracak olan adaylar 08-15 Şubat 2010 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurabilecekler.
* Başvuru Şartları
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (11/03/1980 tarihinden sonra doğanlar),
4- ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 59” bölümünde  en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 90 kişi içerisinde bulunmak (90 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).
* Sınav Başvuru Şekli ve Yeri
1- Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 08-15 Şubat 2010 tarihleri arasında elektronik ortamdan müracaat edeceklerdir.
2- Dernekler Denetçi Yardımcısı İş Talep Formu, adaylar tarafından elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurularak formun çıktısı alınacaktır.
3- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu ilanda belirtilen ve daha sonra belirlenecek tarihler arasında istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formu çıktısını imzalayarak ve resim yapıştırılmış olarak ilgili sınav bürosuna teslim edeceklerdir.
4- Adaylar başvuru formuna bir defa giriş yapabileceğinden, başvuru formunu dikkatli doldurmaları gerekmektedir.
5- Sistemde başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını farkeden adaylar; bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne (Faks: 0312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 61-60) müracaat ederek, yeniden giriş yapabilmek için sistemdeki başvurusunun iptal edilmesini talep edebileceklerdir.
6- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeni ile başvurusunun iptal edilerek, yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, 15 Şubat 2010 Pazartesi saat 17.00’a kadar elektronik başvuru formuna yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir. 15 Şubat 2010 Pazartesi saat 17.00’dansonra adayların düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.
7- Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların İş Talep Formundaki beyanları kontrol ettirilecektir.
8- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar Dernekler Denetçi Yardımcısı giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
9- KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre giriş sınavına katılacaklara ait sonuç listesi 16 Şubat 2010 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
10- KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının altı katı adaydan (90) istenilen belgeleri, süresi içerisinde teslim edenler, Dernekler Denetçi Yardımcısı giriş (sözlü) sınavına çağırılacaktır. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar giriş (sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
11- Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
* Sınavın Şekli ve Konuları
Giriş Sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda; Adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti ve temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.
Sözlü sınav günü, saati ve yeri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda gösterdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak ayrıca bildirilecektir.
* Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70’den aşağı olmaması gerekir. Sınav Kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, sözlü sınav başarı listesi oluşturulur. 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, başarı puan sıralaması, kadro durumu ve ihtiyaca göre asil ve yeteri kadar yedek liste düzenlenecektir.
* Giriş Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Giriş(sözlü) Sınavını kazananlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi, sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internetsitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır. (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here